Commit 50bbf4fa authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

F

parent c1bd4dbe
......@@ -16,7 +16,6 @@
<nav></nav>
</div>
<div id="contents">
<div id="lab_zavoral" class="no_tab">
......@@ -67,23 +66,21 @@
<td>Segmentový displej - multiplex</td>
<td>5.2, 5.4</td>
<td>důsledně dekompozice a encapsulace
<!--Časový multiplex
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-63.mp4">5.3</a>
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-64.mp4">5.4</a>
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-65.mp4">5.5</a>
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-65b.mp4">5.5b</a>
-->
</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Alfanumerický displej</td>
<td></td>
<td><!--<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-74.mp4">6.3-6.4</a>-->
</td>
<td>6.2, 6.5</td>
<td>pro implementaci 6.5 použijte třídu/metodu vytvořenou pro 6.3</td>
</tr>
</table>
<p>
<a href="index.html#@tab_assignments">Zápočtovou úlohu</a> nahrajte do 6.6. do SISU, modul Studijní povinnosti, do políčka D&D.
Pro získání zápočtu musíte mít všechny úlohy ze cvičení ve stavu Accepted a alespoň 6 bodů.
</p>
<p>
Využívejte <a href="https://www.arduino.cc/reference/en/">referenční dokumentaci</a> k Arduinu.
V případě dotazů, nejasností nebo problémů použijte Mattermost.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment