Commit 4e875559 authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

F

parent 750dce17
......@@ -46,22 +46,20 @@
<td>2.</td>
<td>Arduino, LED</td>
<td>2.1-2.5</td>
<td>Srdíčkové úlohy/rozšíření jsou bonusové (nepovinné, pro zájemce, ...)</td>
<td>srdíčkové úlohy/rozšíření jsou bonusové (nepovinné, pro zájemce, ...)</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Tlačítka</td>
<td>3.4, 3.5</td>
<td>Funkčnost úloh na <a href="https://web.microsoftstream.com/group/9607af45-65ca-4046-b9d1-6b1100451670?view=videos">Streamu</a></td>
<td>funkčnost úloh na <a href="https://web.microsoftstream.com/group/9607af45-65ca-4046-b9d1-6b1100451670?view=videos">Streamu</a></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Segmentový displej, sériová linka</td>
<td></td>
<td><!--<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-53.mp4">4.4</a>
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-54.mp4">4.5</a>
&nbsp;&nbsp;Čtení ze sériové linky je pro teď nepovinné, bude se ale hodit pro pozdější úlohy
-->
<td>4.3, 4.4</td>
<td>použít funkce z 4.2 a 4.1
<!-- <a href="ard-44.mp4">4.4</a>nbsp;&nbsp; <a href="ard-45.mp4">4.5</a> -->
</td>
</tr>
<tr>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment