Commit 3db6ef7c authored by Bednárek David RNDr. Ph.D.'s avatar Bednárek David RNDr. Ph.D.
Browse files

Merge branch 'master' of gitlab.mff.cuni.cz:teaching/nswi170/web

parents c7a91a67 50bbf4fa
......@@ -655,7 +655,7 @@ $(document).ready(function(){
<td class="right">20.4.2021</td>
<td>914 8545 2781 </td>
<td><a class="extern" href=" https://cesnet.zoom.us/j/91485452781">Join the lab - Yaghob</a></td>
<td>><a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/bcd4c2c0-651f-4cbf-9c63-a738c56439ed">Recorded lab</a></td>
<td><a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/bcd4c2c0-651f-4cbf-9c63-a738c56439ed">Recorded lab</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="right">20.4.2021</td>
......@@ -708,14 +708,14 @@ $(document).ready(function(){
<tr>
<td class="right">18.5.2021</td>
<td>914 8545 2781 </td>
<td><a class="extern" href=" https://cesnet.zoom.us/j/91485452781">Join the lab - Yaghob</a></td>
<td>Recorded lab</td>
<td><a class="extern" href="https://cesnet.zoom.us/j/91485452781">Join the lab - Yaghob</a></td>
<td><a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/60897a49-4ab9-4f67-a22e-24c34b14698c">Recorded lab</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="right">18.5.2021</td>
<td>915 2445 5145</td>
<td><a class="extern" href="https://cesnet.zoom.us/j/91524455145">Join the lecture - Yaghob</a></td>
<td>Recorded lecture</td>
<td><a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/ef8f38b6-8955-4de1-9c6b-bbb9715c8187">Recorded lecture</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="right">19.5.2021</td>
......
......@@ -108,6 +108,15 @@
<span>lab-cs-06-7segalpha.pptx</span>
</a>
</td>
<td>
<a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/60897a49-4ab9-4f67-a22e-24c34b14698c">záznam cvičení</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6.</td>
<td>Final assignment</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
......
......@@ -16,7 +16,6 @@
<nav></nav>
</div>
<div id="contents">
<div id="lab_zavoral" class="no_tab">
......@@ -67,23 +66,21 @@
<td>Segmentový displej - multiplex</td>
<td>5.2, 5.4</td>
<td>důsledně dekompozice a encapsulace
<!--Časový multiplex
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-63.mp4">5.3</a>
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-64.mp4">5.4</a>
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-65.mp4">5.5</a>
&nbsp;&nbsp;<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-65b.mp4">5.5b</a>
-->
</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Alfanumerický displej</td>
<td></td>
<td><!--<a href="http://ulita.ms.mff.cuni.cz/~zavoral/nswi170/ard-74.mp4">6.3-6.4</a>-->
</td>
<td>6.2, 6.5</td>
<td>pro implementaci 6.5 použijte třídu/metodu vytvořenou pro 6.3</td>
</tr>
</table>
<p>
<a href="index.html#@tab_assignments">Zápočtovou úlohu</a> nahrajte do 6.6. do SISU, modul Studijní povinnosti, do políčka D&D.
Pro získání zápočtu musíte mít všechny úlohy ze cvičení ve stavu Accepted a alespoň 6 bodů.
</p>
<p>
Využívejte <a href="https://www.arduino.cc/reference/en/">referenční dokumentaci</a> k Arduinu.
V případě dotazů, nejasností nebo problémů použijte Mattermost.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment