Commit 23d9a890 authored by Bednárek David RNDr. Ph.D.'s avatar Bednárek David RNDr. Ph.D.
Browse files

Merge branch 'master' of gitlab.mff.cuni.cz:teaching/nswi170/web

parents 2e2f98ef 52349746
......@@ -555,7 +555,7 @@ $(document).ready(function(){
<td class="right">16.3.2021</td>
<td>915 2445 5145</td>
<td><a class="extern" href="https://cesnet.zoom.us/j/91524455145">Join the lecture - Yaghob</a></td>
<td>Recorded lecture</td>
<td><a class="extern" href="https://web.microsoftstream.com/video/5492a45a-6f0b-4f91-97ca-f6bcce762458">Recorded lecture</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="right">17.3.2021</td>
......
......@@ -22,10 +22,13 @@
<div id="lab_zavoral" class="no_tab">
<h2>Paralelky cvičení <a href="https://www.ksi.mff.cuni.cz/~zavoral/">Zavoral</a></h2>
<p>Podrobnější informace týkající se obou paralelek cvičení (x06, x07).</p>
<p>Obě paralelky budou mít <b>společný</b> online meeting na platformě Zoom vždy v <b>lichých týdnech</b> (tj. 1. týden 3.3., 3. týden 17.3. atd.). Poznámka v rozvrhu o lichých/sudých týdnech je irrelelvantní.
<p>Obě paralelky mají <b>společný</b> online meeting na platformě Zoom vždy v <b>lichých týdnech</b> (tj. 1. týden 3.3., 3. týden 17.3. atd.). Poznámka v rozvrhu o lichých/sudých týdnech je irrelelvantní.
Záznam cvičení je na univerzitním MS Streamu.
Pro účely diskusí mimo dobu cvičení je vyrobeno diskusní fórum na platformě Mattermost (kanál nswi170-compsys-zavoral).</p>
<p>Přihlašovací údaje pro Zoom i Mattermost jsou v SISu v modulu Nástěnka.</p>
<p>Pro odevzdávání úloh je použit systém <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">Recodex</a>. Na dokončení úloh, jejich nahrání a opravy, dokud nebude Recodex spokojený, je termín vždy za týden po příslušném cvičení, tj. pro první cvičení 10.3. atd. Pro opravy následných osobních připomínek je termín do následujícího cvičení.</p>
<p>Pro odevzdávání úloh je použit systém <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">Recodex</a>.
Na dokončení úloh, jejich nahrání a opravy, dokud nebude Recodex spokojený, je termín vždy za týden po příslušném cvičení, tj. pro první cvičení 10.3. atd.
Pro opravy následných osobních připomínek (připomínky v Recodexu, záznam v Grupíku) je termín do půlnoci před následujícím cvičením.</p>
<p><a href="download/nswi170-cvic-fz.pptx">Slajdy</a> k cvičení se zadáním úloh (budou průběžně aktualizovány)</p>
......@@ -42,8 +45,8 @@
<tr>
<td>2.</td>
<td>Arduino, LED</td>
<td></td>
<td><!--Srdíčkové úlohy/rozšíření jsou bonusové (nepovinné)--></td>
<td>2.1-2.5</td>
<td>Srdíčkové úlohy/rozšíření jsou bonusové (nepovinné, pro zájemce, ...)</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
......@@ -92,24 +95,13 @@
<p>
Využívejte <a href="https://www.arduino.cc/reference/en/">referenční dokumentaci</a> k Arduinu.
V případě dotazů, nejasností nebo problémů použijte Mattermost, případně mne lze kontakovat <a href="mailto:zavoral@ksi.mff.cuni.cz">e-mailem</a>.
<!--Pokud vám nebude vše zcela jasné, určitě neuděláte špatně, když shlédnete zveřejněná <a href="https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi170-web/index.html#@covid19">videa</a> z výkladové části jiných cvičení. Některé příklady sice můžou být trochu jiné, ale princip fungování je stejný.-->
V případě dotazů, nejasností nebo problémů použijte Mattermost.
</p>
<p>
U zdrojáků nezapomínejte na 'dobré mravy' - funkční dekompozice (a později i objektová dekompozice a encapsulace), no copy-and-paste, smysluplné pojmenování konstant, funkcí, proměnných apod., absence warningů, komentáře k zajímavým nebo důležitým pasážím, čitelnost a elegance atd.
Toto neplatí jen pro tento předmět, automaticky to po vás bude vyžadováno v ostatních programátorských předmětech a závěrečných pracech.
</p>
<!--
<p>
Obecnější poznatky z hodnocení úloh budu posílat hromadně emailem, konkrétní připomínky v případě potřeby individuálně.
Každou povinnou (nesrdíčkovou) úlohu je nutné pro účely získání zápočtu odevzdat, v případě nesprávného řešení opravit a celý zdrojový soubor znovu nahrát do Recodexu.
Zadání zápočtové úlohy je zveřejněno
<a href="index.html#@tab_assignments">zde</a>, odevzdává se stejným způsobem jako úlohy ze cvičení.
</p>
-->
<p>
Hlavním cílem cvičení je hraní si s hračkou.
</p>
<p>Hlavním cílem cvičení je hraní si s hračkou.</p>
</div>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment