Commit f55b096f authored by Bednárek David RNDr. Ph.D.'s avatar Bednárek David RNDr. Ph.D.
Browse files

Pokyny ke zkousce

parent 6e9848d0
......@@ -37,6 +37,98 @@
<!--hr size=2 width="100%" align=center/-->
<table border="0" cellspacing="8" cellpadding="2" width="100%">
<tr>
<td width="49%" valign="top">
<h3 align="right" style="color:darkred">Distance examination</h3>
<p style="text-align: justify; font-weight: bold; color:darkred">Students shall register to one of the examination dates published in SIS.</p>
<p style="text-align: justify">All the terms are bilingual (English and Czech).</p>
<p style="text-align: justify; font-weight: bold; color:darkred">For the examination, you will need a computer equipped with Zoom and your preferred C++ development environment.
You must be able to share the windows of your development tools via Zoom-&gt;Share Screen.
In addition, you will need a microphone and a camera connected to Zoom (at the same computer if possible).
</p>
<p style="text-align: justify">Students may also use drawing to explain their ideas - Zoom-&gt;Share Screen-&gt;Whiteboard will be the preferred shared-drawing environment.</p>
<p style="text-align: justify">The examination will follow this scheme:
</p>
<ul>
<li>At the specified starting time of the exam, the assignment will be published at a webpage and explained via zoom
(if there are English students registered, the explanation will be in English or there will be sessions in both languages, possibly by two examiners in parallel).</li>
<li>You will be given an appropriate amount of time (3 to 4 hours) to work on the assignment.</li>
<ul><li>Individual work is strictly required. Any violation of this rule will result in failing the exam for all persons involved.</li>
<li>You may use any static information publicly available (i.e. any website that does not react to your input except for searching), like a C++ documentation or FAQ.
If you copy code or design from any source, you must identify the source (e.g. by comments in the code).
</li>
<!--
<li>??? Examiners may periodically or randomly inspect what you are doing in your development environment (via Zoom) and/or ask for explanation of your current effort. ???</li>
<li>??? You will be allowed only reasonably short breaks from your computer and/or Zoom connection. Ensure that you are prepared for almost continuous work. ???</li>
-->
<li>Except for some assignments, you will be given (effectively) unlimited attempts to verify the functionality of your code using Recodex.</li>
</ul>
<li>Students may place questions using the private Chat of Zoom, addressed to the examiner in charge.
Students are also advised to observe the public Chat which may be used by the examiners for corrections to the assignment and other announcements.</li>
<li>When done (or when the deadline passed), you will pass your code to the examiners (usually by marking the solution as "final" in Recodex).</li>
<ul><li>Don't discuss the assignment or your code with anyone, even after you handed your code to the examiners.
Your examination is formally running continuously until you are awarded a grade.</li>
</ul>
<li>An examiner will review your code as soon as possible. The examiner may also test your code with additional inputs (not available in recodex).</li>
<ul><li>If your code is considered incomplete or wrong AND the deadline has not yet passed, you may be sent back to the individual-work phase and given a chance to submit an improved solution within the original deadline.</li>
</ul>
<li>After the review, you will be asked some questions related to your code and/or asked to change the behavior of the code in a specified way.</li>
<ul><li>In this part of the exam, you are expected to start answering immediately.</li>
</ul>
<li>When the examiner is satisfied (or when the time slot allocated for your answers is consumed), you will be awarded a grade.</li>
<ul><li>In dubious or border-line cases, the examiner may consult other co-examiners for grading.</li>
</ul>
</ul>
<p style="text-align: justify">The connection information will be published later.
</p>
<p style="text-align: justify">The ZOOM passcode is the same as for all the lectures (placed at the SIS Notice-board related to NPRG041, accessible to all logged-on SIS users).
</p>
</td>
<td width="2" bgcolor="gray" valign="top" align="center"><img src="coronavirus.png" height="40" width="40"/></td>
<td width="49%" valign="top">
<h3 style="color:darkred">Distanční zkoušení</h3>
<p style="text-align: justify; font-weight: bold; color:darkred">Studenti se registrují ke zkušebním termínům v SISu jako obvykle.</p>
<p style="text-align: justify; font-weight: bold; color:darkred">Ke zkoušce budete potřebovat počítač s funkčním Zoomem a libovolným vývojovým prostředím pro C++.
Musíte být schopni sdílet okna vývojových nástrojů pomocí Zoom-&gt;Share Screen.
Dále budete potřebovat mikrofon a kameru připojenou k Zoomu (pokud možno na témže počítači).
</p>
<p style="text-align: justify">Studenti mohou své myšlenky vysvětlovat i pomocí kreslení - preferovaná technologie je Zoom-&gt;Share Screen-&gt;Whiteboard.</p>
<p style="text-align: justify">Zkouška bude probíhat podle tohoto schématu:
</p>
<ul>
<li>V čase začátku příslušného termínu bude zadání zveřejněno na webu a poté vysvětleno pomocí Zoomu.</li>
<li>Po zadání dostanete přiměřený čas (3 až 4 hodiny) na vypracování řešení.</li>
<ul><li>Úloha musí být řešena striktně individuálně. Jakékoliv porušení tohoto pravidla povede k výsledku Neprospěl pro všechny, kdo se na porušení podíleli.</li>
<li>Můžete použít jakoukoliv veřejně dostupnou statickou informaci (tj. libovolné webové stránky, které nereagují na vstup uživatele jinak než vyhledáváním), např. dokumentaci k C++ nebo FAQ.
Pokud zkopírujete kód nebo design z libovolného zdroje, musíte zdroj uvést (např. komentářem v kódu).
</li>
<li>U většiny zadání budete mít k dispozici (efektivně) neomezený počet pokusů pro ověření řešení v Recodexu.</li>
</ul>
<li>Otázky pokládejte pomocí privátního Chatu v Zoomu, adresované příslušnému zkoušejícímu.
Doporučuje se rovněž sledovat public Chat, který může být použit zkoušejícími pro upřesnění zadání a další oznámení.</li>
<li>Až budete hotovi (nebo až uplyne stanovený čas), předáte zdrojový kód řešení zkoušejícím (označením řešení v Recodexu za "finální").</li>
<ul><li>Nediskutujte zadání nebo řešení s nikým (kromě zkoušejících), a to ani po odevzdání.
Zkouška formálně trvá do té doby, dokud nedostanete známku.</li>
</ul>
<li>Zkoušející prohlédne odevzdaný kód, jakmile to bude možné. Zkoušející také může otestovat funkčnost dalšími vstupy (které nebyly nakonfigurovány v Recodexu).</li>
<ul><li>Pokud zkoušející bude považovat odevzdaný kód za neúplný nebo špatný A ZÁROVEŇ ještě neuplynul určený termín odevzdání, můžete být vráceni zpět do fáze individuální práce s možností odevzdat další řešení, až do uplynutí původního termínu.</li>
</ul>
<li>Po prohlédnutí či otestování řešení zkoušející položí studentovi několik otázek týkajících se odevzdaného kódu, případně jej požádá o modifikaci chování kódu.</li>
<ul><li>V této části zkoušky se předpokládá, že studenti budou odpovídat bez přípravy.</li>
</ul>
<li>Jakmile bude zkoušející spokojen (nebo pokud uplyne čas přidělený pro doplňující otázky), sdělí studentovi udělenou známku.</li>
<ul><li>V nejasných případech může zkoušející hodnocení konzultovat s ostatními zkoušejícími.</li>
</ul>
</ul>
<p style="text-align: justify">Připojovací údaje a případné další technické detaily budou publikovány později.
</p>
<p style="text-align: justify; color: darkred">
Zoom passcode je stejný jako pro přednášky (uveden na Nástěnce předmětu v SISu pro přihlášené uživatele).
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%" valign="top">
<h3 align="right">Warning (particularly to Erasmus students)</h3>
......@@ -82,7 +174,7 @@
Zoom passcode is the same as for the tutorials, placed at the SIS Notice-board.
</p>
</td>
<td width="2" bgcolor="gray" valign="top"><img src="coronavirus.png" height="40" width="40"/></td>
<td width="2" bgcolor="gray" valign="top" align="center"><img src="coronavirus.png" height="40" width="40"/></td>
<td width="49%" valign="top">
<h3>Distanční výuka</h3>
<p style="text-align: justify">Distanční výuka bude probíhat primárně na platformě zoom.</p>
......@@ -134,16 +226,16 @@
<h3 align=right>Rules governing lectures, exams, labs and credits</h3>
<p style="text-align: justify">There will be two homework assignments; your lab teacher is responsible for the assignment, deadline, and evaluation.
Late submission without serious cause will be penalized.</p>
<p style="text-align: justify">The exam consists of two parts: a compulsory practical part in the laboratory and an optional oral part.
The practical part will be held in the examination period in terms listed in the SIS.
The practical part can be repeated three times in accordance with study regulations, the last result is counted.
The oral part is held at request of the student on the date agreed with the examiner.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: line-through">The exam consists of two parts: a compulsory practical part in the laboratory and an optional oral part.
The practical part will be held in the examination period in terms listed in the SIS.</span>
The <span style="text-decoration: line-through">practical part</span> exam may be repeated three times in accordance with study regulations, the last result is counted.
<span style="text-decoration: line-through">The oral part is held at request of the student on the date agreed with the examiner.</span></p>
<p>The final score is based on the total number of points earned as follows:</p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tr><td>Homework #1</td><td>0..15 points</td><td>Delay penalty: -5 points per each week (even if partial)</td></tr>
<tr><td>Homework #2</td><td>0..25 points</td><td>Delay penalty: -10 points per each week (even if partial)</td></tr>
<tr><td>Practical part</td><td>0..60 points</td><td>50 points for a completely functional solution, +/- 10 points for the quality of source code</td></tr>
<tr><td>Optional oral part</td><td>-10..+10 points</td><td>At least 50 points from the previous parts required for admission.</td></tr>
<tr><td><span style="text-decoration: line-through">Practical part</span> Exam</td><td>0..60 points</td><td>50 points for a completely functional solution, +/- 10 points for the quality of source code</td></tr>
<tr><td><span style="text-decoration: line-through">Optional oral part</td><td><span style="text-decoration: line-through">-10..+10 points</span></td><td><span style="text-decoration: line-through">At least 50 points from the previous parts required for admission.</span></td></tr>
</table>
<p>Final grading:</p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
......@@ -158,16 +250,16 @@
<h3>Pravidla pro přednášky, zkoušky, cvičení a zápočty</h3>
<p style="text-align: justify">V rámci cvičení budou zadány dva domácí úkoly; jejich zadání a vyhodnocení je v kompetenci příslušného cvičícího.
Pozdní odevzdání bez závažného důvodu bude penalizováno.</p>
<p style="text-align: justify">Zkouška má dvě části: Povinnou praktickou část v laboratoři a nepovinnou ústní část.
Praktická část bude konána ve zkouškovém období v termínech vypsaných v SIS.
Praktickou část lze v souladu se studijními předpisy opakovat třikrát, počítá se poslední výsledek.
Ústní část se koná na žádost studenta v termínu určeném dohodou se zkoušejícím.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: line-through">Zkouška má dvě části: Povinnou praktickou část v laboratoři a nepovinnou ústní část.
Praktická část bude konána ve zkouškovém období v termínech vypsaných v SIS. </span>
<span style="text-decoration: line-through">Praktickou část</span> Zkoušku lze v souladu se studijními předpisy opakovat třikrát, počítá se poslední výsledek.
<span style="text-decoration: line-through">Ústní část se koná na žádost studenta v termínu určeném dohodou se zkoušejícím.</span></p>
<p>Výsledné hodnocení je určeno na základě celkového počtu bodů získaných takto:</p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tr><td>Domácí úkol č. 1</td><td>0..15 bodů</td><td>-5 bodů za každý započatý týden zpoždění</td></tr>
<tr><td>Domácí úkol č. 2</td><td>0..25 bodů</td><td>-10 bodů za každý započatý týden zpoždění</td></tr>
<tr><td>Praktická část zkoušky</td><td>0..60 bodů</td><td>50 bodů za plně funkční řešení, +/- 10 bodů za kvalitu zdrojových textů</td></tr>
<tr><td>Nepovinná ústní část zkoušky</td><td>-10..+10 bodů</td><td>Podmínkou pro připuštění k ústní části je získání alespoň 50 bodů z předchozích částí hodnocení.</td></tr>
<tr><td><span style="text-decoration: line-through">Praktická část zkoušky</span> Zkouška</td><td>0..60 bodů</td><td>50 bodů za plně funkční řešení, +/- 10 bodů za kvalitu zdrojových textů</td></tr>
<tr><td><span style="text-decoration: line-through">Nepovinná ústní část zkoušky</span></td><td><span style="text-decoration: line-through">-10..+10 bodů</span></td><td><span style="text-decoration: line-through">Podmínkou pro připuštění k ústní části je získání alespoň 50 bodů z předchozích částí hodnocení.</span></td></tr>
</table>
<p>Výsledné hodnocení zkoušky:</p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment