Commit dec3ef78 authored by Husák Robert Mgr. Ing.'s avatar Husák Robert Mgr. Ing.
Browse files

Aktualizace webu před cvičením

parent dd230a75
<!DOCTYPE html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><!-- ščřžýŠČŘŽÝ -->
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
......@@ -32,7 +32,7 @@
<h3>Cvičení</h3>
<ul>
<!-- <li>Bude probíhat na plaformě Zoom: Meeting ID <a href="https://matfyz.zoom.us/j/99296875087">992 9687 5087</a>, heslo je na Nástěnce předmětu v SISu (je stejné jako k přednášce)</li> -->
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 18.10.2021</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li><a href="https://uschovna.cz/download/RKN5N6GL8IY38LLC-7MF/K6NC9CLRHH/">Slajdy - aktualizováno 29.10.2021</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li>Pro splnění aktivity je potřeba se v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">ReCodExu</a> přihlásit do skupiny <em>Programování v C++ (Pá, 12:20, SW2)</em> a vypracovávat průběžné úlohy (vizte tabulka níže).
Za tyto úlohy nejsou body ke zkoušce, ty budou jen za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úkoly</em> (více info ve slajdech).</li>
<!-- <li>Videozáznamy cvičení naleznete v soukromé skupině na serveru Microsoft Stream <a href="https://web.microsoftstream.com/group/59ff7ad8-771f-426e-851a-4dc06157cf9f">zde</a>.
......@@ -65,12 +65,12 @@
<td>Inline metody, deklarace, definice a volání konstruktorů</td>
<td>Reference ve třídě, Počítání oveček (druhá úloha 2 týdny času)</td>
</tr>
<!-- <tr>
<tr>
<td>5. (29.10.2021)</td>
<td>Kontejnery, iterátory</td>
<td>Překladový slovník (deadline prodloužený o týden)</td>
<td>Překladový slovník (2 týdny času)</td>
</tr>
<tr>
<!-- <tr>
<td>6. (5.11.2021)</td>
<td>Složitost operací na kontejnerech, třídění dle vlastních kritérií, zadání 1. DÚ</td>
<td>Odzadu a zepředu, Filmová databáze</td>
......@@ -120,4 +120,4 @@
<li><a href="2021/">ZS 2019/2020</a></li>
</ul>
</body>
</html>
\ No newline at end of file
</html>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment