Commit d6e83e7a authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Aktualizace před cvičením

parent 638ef0d9
No preview for this file type
......@@ -32,7 +32,7 @@
<h3>Cvičení</h3>
<ul>
<!-- <li>Bude probíhat na plaformě Zoom: Meeting ID <a href="https://matfyz.zoom.us/j/99296875087">992 9687 5087</a>, heslo je na Nástěnce předmětu v SISu (je stejné jako k přednášce)</li> -->
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 26.11.2021</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 10.12.2021</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li>Pro splnění aktivity je potřeba se v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">ReCodExu</a> přihlásit do skupiny <em>Programování v C++ (Pá, 12:20, SW2)</em> a vypracovávat průběžné úlohy (vizte tabulka níže).
Za tyto úlohy nejsou body ke zkoušce, ty budou jen za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úkoly</em> (více info ve slajdech).</li>
<!-- <li>Videozáznamy cvičení naleznete v soukromé skupině na serveru Microsoft Stream <a href="https://web.microsoftstream.com/group/59ff7ad8-771f-426e-851a-4dc06157cf9f">zde</a>.
......@@ -90,12 +90,12 @@
<td>Šablony</td>
<td>Šablony funktorů</td>
</tr>
<!-- <tr>
<tr>
<td>10. (10.12.2021)</td>
<td>Oprava 1. DÚ, implementace vlastního kontejneru, zadání 2. DÚ</td>
<td>Gumové pole</td>
</tr>
<tr>
<!-- <tr>
<td>11. (17.12.2021)</td>
<td>Konstruktory a destruktory, virtuální metody, double dispatch</td>
<td>Polymorfní konverze</td>
......@@ -109,7 +109,7 @@
<ul>
<li>1. úkol: Fulltextové vyhledávání - deadline 1.12.2021 23:59, zadání v ReCodExu</li>
<!-- <li>2. úkol: Derivace - deadline 5.1.2022 23:59, zadání v ReCodExu</li> -->
<li>2. úkol: Derivace - deadline 5.1.2022 23:59, zadání v ReCodExu</li>
</ul>
<h3>Stránky předchozích let cvičení</h3>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment