Commit cd8cce4b authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Oprava slajdů a linku na Slack

parent bbd206d2
No preview for this file type
......@@ -13,7 +13,7 @@
<ul>
<li><a href="mailto:husak@ksi.mff.cuni.cz">husak@ksi.mff.cuni.cz</a></li>
<li>Je možné domluvit si individuální konzultaci přes Zoom, případně probrat některé věci hned po cvičení</li>
<li>Kanál nprg041-cpp-husak</li> na Slacku PARGu - přihlašovací link je na Nástěnce předmětu v SISu</li>
<li>Kanál <code>nprg041-cpp-husak</code> na Slacku PARGu - přihlašovací link je na Nástěnce předmětu v SISu</li>
<!-- <li>Malostranské náměstí, místnost 202 - obvykle se tam vyskytuji ve středu od 15 do 17 hodin, vždy je lepší mi předem napsat e-mail (obzvlášť pokud byste měli vážit cestu přes půl Prahy)</li> -->
</ul>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment