Commit c2bbc7cf authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Aktualizace před cvičením

parent d6e83e7a
......@@ -95,12 +95,12 @@
<td>Oprava 1. DÚ, implementace vlastního kontejneru, zadání 2. DÚ</td>
<td>Gumové pole</td>
</tr>
<!-- <tr>
<tr>
<td>11. (17.12.2021)</td>
<td>Konstruktory a destruktory, virtuální metody, double dispatch</td>
<td>Polymorfní konverze</td>
</tr>
<tr>
<!-- <tr>
<td>12. (7.1.2022)</td>
<td>Oprava 2. DÚ, revize parsování, výjimky, streamy, manipulátory, analýza řešení <a href="http://forum.matfyz.info/viewtopic.php?f=423&t=11594">zkoušky z 31.1.2018</a></td>
<td></td>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment