Commit c1a02b49 authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Aktualizace po 3. cvičení

parent 3f3a6655
No preview for this file type
......@@ -58,14 +58,14 @@
<tr>
<td>3. (15.10.2021)</td>
<td>Hlavičkové soubory, třídy, objekty, konstruktory</td>
<td>Hello OOP World, Počítadlo, Počítání oveček (poslední úloha 2 týdny času)</td>
<td>Hello OOP World, Počítadlo (druhá úloha 2 týdny času)</td>
</tr>
<!-- <tr>
<tr>
<td>4. (22.10.2021)</td>
<td>Inline metody, deklarace, definice a volání konstruktorů</td>
<td>Reference ve třídě</td>
<td>Reference ve třídě, Počítání oveček (druhá úloha 2 týdny času)</td>
</tr>
<tr>
<!-- <tr>
<td>5. (29.10.2021)</td>
<td>Kontejnery, iterátory</td>
<td>Překladový slovník (deadline prodloužený o týden)</td>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment