Commit c17a76a4 authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Aktualizace před třetím cvičením

parent 7954be37
No preview for this file type
......@@ -31,7 +31,7 @@
<h3>Cvičení</h3>
<ul>
<li>Bude probíhat na plaformě Zoom: Meeting ID <a href="https://matfyz.zoom.us/j/99296875087">992 9687 5087</a>, heslo je na Nástěnce předmětu v SISu (je stejné jako k přednášce)</li>
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 6.10.2020</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 13.10.2020</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li>Pro splnění aktivity je potřeba se v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">ReCodExu</a> přihlásit do skupiny <em>Programování v C++ (Út, 15:40, SW2)</em> a vypracovávat průběžné úlohy (vizte tabulka níže).
Za tyto úlohy nejsou body ke zkoušce, ty budou jen za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úkoly</em> (více info ve slajdech).</li>
<li>Videozáznamy cvičení naleznete v soukromé skupině na serveru Microsoft Stream <a href="https://web.microsoftstream.com/group/59ff7ad8-771f-426e-851a-4dc06157cf9f">zde</a>.
......@@ -54,12 +54,12 @@
<td>Řetězce, stringy, parsování čísel, práce se znaky (isalnum, ...), streamy</td>
<td>Součet</td>
</tr>
<!--<tr>
<td>3. (23.10.2019)</td>
<tr>
<td>3. (13.10.2020)</td>
<td>Hlavičkové soubory, třídy, objekty, konstruktory</td>
<td>Hello OOP World, Počítadlo, Počítání oveček (2 týdny času)</td>
<td>Hello OOP World, Počítadlo, Počítání oveček (poslední úloha 2 týdny času)</td>
</tr>
<tr>
<!--<tr>
<td>4. (30.10.2019)</td>
<td>Inline metody, deklarace, definice a volání konstruktorů</td>
<td>Reference ve třídě</td>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment