Commit bbd206d2 authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Schování DÚ

parent f93a83b1
......@@ -110,10 +110,10 @@
</tr>-->
</table>
<ul>
<!-- <ul>
<li>1. úkol: Fulltextové vyhledávání - deadline 8.12.2019 23:59, zadání v ReCodExu</li>
<li>2. úkol: Derivace - deadline 5.1.2019 23:59, zadání v ReCodExu</li>
</ul>
</ul> -->
<h3>Stránky předchozích let cvičení</h3>
<ul>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment