Commit b859047e authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Aktualizace před cvičením

parent 1408012d
No preview for this file type
<!DOCTYPE html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><!-- ščřžýŠČŘŽÝ -->
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
......@@ -19,7 +19,7 @@
<h3>Zápočtové programy</h3>
<ul>
<li>Do konce <strong>listopadu</strong> domluvení tématu.</li>
<li>Do konce listopadu / začátkem prosince domluvení tématu.</li>
<li>Do <strong>30. 4.</strong> odevzdání první "betaverze" - nemusí být ještě plně funkční, ale měla by obsahovat
alespoň náznak hlavní funkcionality.</li>
<li>Do <strong>22. 5.</strong> odevzdání finální verze včetně zapracování všech připomínek.</li>
......@@ -32,7 +32,7 @@
<h3>Cvičení</h3>
<ul>
<!-- <li>Bude probíhat na plaformě Zoom: Meeting ID <a href="https://matfyz.zoom.us/j/99296875087">992 9687 5087</a>, heslo je na Nástěnce předmětu v SISu (je stejné jako k přednášce)</li> -->
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 19.11.2021</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 26.11.2021</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li>Pro splnění aktivity je potřeba se v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">ReCodExu</a> přihlásit do skupiny <em>Programování v C++ (Pá, 12:20, SW2)</em> a vypracovávat průběžné úlohy (vizte tabulka níže).
Za tyto úlohy nejsou body ke zkoušce, ty budou jen za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úkoly</em> (více info ve slajdech).</li>
<!-- <li>Videozáznamy cvičení naleznete v soukromé skupině na serveru Microsoft Stream <a href="https://web.microsoftstream.com/group/59ff7ad8-771f-426e-851a-4dc06157cf9f">zde</a>.
......@@ -80,12 +80,12 @@
<td>Algoritmy, funktory, lambdy</td>
<td>Funktory</td>
</tr>
<!-- <tr>
<tr>
<td>8. (26.11.2021)</td>
<td>Polymorfní datové struktury, copy konstruktor, operátor přiřazení</td>
<td>Polymorfní kontejner</td>
</tr>
<tr>
<!-- <tr>
<td>9. (3.12.2021)</td>
<td>Šablony</td>
<td>Šablony funktorů</td>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment