Commit b7aad45d authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Aktualizace na 7. cvičení

parent 0416d94c
No preview for this file type
......@@ -74,12 +74,12 @@
<td>Složitost operací na kontejnerech, třídění dle vlastních kritérií</td>
<td>Odzadu a zepředu, Filmová databáze</td>
</tr>
<!--<tr>
<tr>
<td>7. (10.11.2020)</td>
<td>Algoritmy, funktory, lambdy, zadání 1. DÚ</td>
<td>Funktory</td>
</tr>
<tr>
<!--<tr>
<td>8. (24.11.2020)</td>
<td>Polymorfní datové struktury, copy konstruktor, operátor přiřazení</td>
<td>Polymorfní kontejner</td>
......@@ -111,10 +111,10 @@
</tr>-->
</table>
<!-- <ul>
<li>1. úkol: Fulltextové vyhledávání - deadline 8.12.2019 23:59, zadání v ReCodExu</li>
<li>2. úkol: Derivace - deadline 5.1.2019 23:59, zadání v ReCodExu</li>
</ul> -->
<ul>
<li>1. úkol: Fulltextové vyhledávání - deadline 29.11.2020 23:59, zadání v ReCodExu</li>
<!-- <li>2. úkol: Derivace - deadline 5.1.2019 23:59, zadání v ReCodExu</li> -->
</ul>
<h3>Stránky předchozích let cvičení</h3>
<ul>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment