Commit 8fbe46e0 authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Aktualizace před 2. cvičením

parent e667942c
No preview for this file type
......@@ -12,7 +12,7 @@
<h3>Kontakt</h3>
<ul>
<li><strong>Upřednostňovaný:</strong> (kvůli spolehlivosti) Kanál <code>nprg041-cpp-husak</code> na <a href="https://ulita.ms.mff.cuni.cz/mattermost">Mattermostu PARGu</a> - přihlašovací link je na Nástěnce předmětu v SISu</li>
<li><a href="mailto:robert.husak@matfyz.cuni.cz">robert.husak@matfyz.cuni.cz</a></li>
<li><a href="mailto:husak@ksi.mff.cuni.cz">husak@ksi.mff.cuni.cz</a></li>
<li>Malostranské náměstí, místnost 202 - obvykle se tam vyskytuji v pátek (tj. v den cvičení), vždy je lepší mě předem kontaktovat (obzvlášť pokud byste měli vážit cestu přes půl Prahy)</li>
<li>Je možné si domluvit individuální konzultaci i přes Zoom</li>
</ul>
......@@ -32,7 +32,7 @@
<h3>Cvičení</h3>
<ul>
<!-- <li>Bude probíhat na plaformě Zoom: Meeting ID <a href="https://matfyz.zoom.us/j/99296875087">992 9687 5087</a>, heslo je na Nástěnce předmětu v SISu (je stejné jako k přednášce)</li> -->
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 3.10.2021</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 8.10.2021</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li>Pro splnění aktivity je potřeba se v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">ReCodExu</a> přihlásit do skupiny <em>Programování v C++ (Pá, 12:20, SW2)</em> a vypracovávat průběžné úlohy (vizte tabulka níže).
Za tyto úlohy nejsou body ke zkoušce, ty budou jen za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úkoly</em> (více info ve slajdech).</li>
<!-- <li>Videozáznamy cvičení naleznete v soukromé skupině na serveru Microsoft Stream <a href="https://web.microsoftstream.com/group/59ff7ad8-771f-426e-851a-4dc06157cf9f">zde</a>.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment