Commit 7954be37 authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Aktualizace před druhým cvičením

parent 3b64dc60
No preview for this file type
......@@ -20,18 +20,18 @@
<h3>Zápočtové programy</h3>
<ul>
<li>Do konce <strong>listopadu</strong> domluvení tématu.</li>
<li>Do <strong>10. 4.</strong> odevzdání první "betaverze" - nemusí být ještě plně funkční, ale měla by obsahovat
<li>Do <strong>30. 4.</strong> odevzdání první "betaverze" - nemusí být ještě plně funkční, ale měla by obsahovat
alespoň náznak hlavní funkcionality.</li>
<li>Do <strong>23. 5.</strong> odevzdání finální verze včetně zapracování všech připomínek.</li>
<li>Program se odevzdává přes <a href="https://gitlab.mff.cuni.cz">fakultní GitLab</a> (je potřeba upozornit e-mailem)</li>
<li>Můžeme se domluvit na osobním předvedení (případně předvedení přes Zoom), program ale musí být možné zkompilovat a spustit po stáhnutí obsahu repozitáře i na jiném počítači než vašem</li>
<li>Program se odevzdává přes <a href="https://gitlab.mff.cuni.cz">fakultní GitLab</a> (je potřeba upozornit e-mailem).</li>
<li>Můžeme se domluvit na osobním předvedení (případně předvedení přes Zoom), program ale musí být možné zkompilovat a spustit po stáhnutí obsahu repozitáře i na jiném počítači než vašem.</li>
<li>Finální odevzdání programu musí obsahovat uživatelskou i programátorskou dokumentaci a testovací data.</li>
</ul>
<h3>Cvičení</h3>
<ul>
<li>Bude probíhat na plaformě Zoom: Meeting ID <a href="https://matfyz.zoom.us/j/99296875087">992 9687 5087</a>, heslo je na Nástěnce předmětu v SISu (je stejné jako k přednášce)</li>
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 29.9.2020</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 6.10.2020</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li>Pro splnění aktivity je potřeba se v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">ReCodExu</a> přihlásit do skupiny <em>Programování v C++ (Út, 15:40, SW2)</em> a vypracovávat průběžné úlohy (vizte tabulka níže).
Za tyto úlohy nejsou body ke zkoušce, ty budou jen za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úkoly</em> (více info ve slajdech).</li>
<li>Videozáznamy cvičení naleznete v soukromé skupině na serveru Microsoft Stream <a href="https://web.microsoftstream.com/group/59ff7ad8-771f-426e-851a-4dc06157cf9f">zde</a>.
......@@ -49,15 +49,12 @@
<td>Úvod, nároky, základní syntaxe, zpracování argumentů a výstup</td>
<td>Hello World, Násobilka</td>
</tr>
<!--<tr>
<td colspan="3"><strong>9.10.2019 cvičení odpadá</strong>, ten týden nebudu přítomen ani na případnou osobní konzultaci, můžete využít e-mail</td>
</tr>
<tr>
<td>2. (16.10.2019)</td>
<td>2. (6.10.2020)</td>
<td>Řetězce, stringy, parsování čísel, práce se znaky (isalnum, ...), streamy</td>
<td>Součet</td>
</tr>
<tr>
<!--<tr>
<td>3. (23.10.2019)</td>
<td>Hlavičkové soubory, třídy, objekty, konstruktory</td>
<td>Hello OOP World, Počítadlo, Počítání oveček (2 týdny času)</td>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment