Commit 702c55b4 authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Aktualizace před cvičením

parent 7330302c
No preview for this file type
......@@ -31,7 +31,7 @@
<h3>Cvičení</h3>
<ul>
<li>Bude probíhat na plaformě Zoom: Meeting ID <a href="https://matfyz.zoom.us/j/99296875087">992 9687 5087</a>, heslo je na Nástěnce předmětu v SISu (je stejné jako k přednášce)</li>
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 15.12.2020</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 22.12.2020</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li>Pro splnění aktivity je potřeba se v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">ReCodExu</a> přihlásit do skupiny <em>Programování v C++ (Út, 15:40, SW2)</em> a vypracovávat průběžné úlohy (vizte tabulka níže).
Za tyto úlohy nejsou body ke zkoušce, ty budou jen za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úkoly</em> (více info ve slajdech).</li>
<li>Videozáznamy cvičení naleznete v soukromé skupině na serveru Microsoft Stream <a href="https://web.microsoftstream.com/group/59ff7ad8-771f-426e-851a-4dc06157cf9f">zde</a>.
......@@ -99,12 +99,12 @@
<td>Konstruktory a destruktory, virtuální metody, double dispatch</td>
<td>Polymorfní konverze</td>
</tr>
<!--<tr>
<tr>
<td>12. (22.12.2020)</td>
<td>Výjimky, streamy a manipulátory</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<!--<tr>
<td>13. (5.1.2021)</td>
<td>Oprava 2. DÚ, revize parsování, analýza řešení <a href="http://forum.matfyz.info/viewtopic.php?f=423&t=11594">zkoušky z 31.1.2018</a></td>
<td></td>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment