Commit 6019c515 authored by Husák Robert Mgr. Ing.'s avatar Husák Robert Mgr. Ing.
Browse files

Aktualizace před cvičením

parent 8fe3d19e
<!DOCTYPE html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><!-- ščřžýŠČŘŽÝ -->
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
......@@ -32,7 +32,7 @@
<h3>Cvičení</h3>
<ul>
<!-- <li>Bude probíhat na plaformě Zoom: Meeting ID <a href="https://matfyz.zoom.us/j/99296875087">992 9687 5087</a>, heslo je na Nástěnce předmětu v SISu (je stejné jako k přednášce)</li> -->
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 29.10.2021</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li><a href="https://uloz.to/file/zqz5uoDy4KjX/cppcviceni-pptx#!ZGAuBGR1A2DjL2Z5ZzSyZ2EwZ2D3JTcYATccFzqgGmIEZTWx">Slajdy - aktualizováno 5.11.2021</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li>Pro splnění aktivity je potřeba se v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">ReCodExu</a> přihlásit do skupiny <em>Programování v C++ (Pá, 12:20, SW2)</em> a vypracovávat průběžné úlohy (vizte tabulka níže).
Za tyto úlohy nejsou body ke zkoušce, ty budou jen za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úkoly</em> (více info ve slajdech).</li>
<!-- <li>Videozáznamy cvičení naleznete v soukromé skupině na serveru Microsoft Stream <a href="https://web.microsoftstream.com/group/59ff7ad8-771f-426e-851a-4dc06157cf9f">zde</a>.
......@@ -70,12 +70,12 @@
<td>Kontejnery, iterátory</td>
<td>Překladový slovník (2 týdny času)</td>
</tr>
<!-- <tr>
<tr>
<td>6. (5.11.2021)</td>
<td>Složitost operací na kontejnerech, třídění dle vlastních kritérií, zadání 1. DÚ</td>
<td>Odzadu a zepředu, Filmová databáze</td>
<td>Filmová databáze</td>
</tr>
<tr>
<!-- <tr>
<td>7. (19.11.2021)</td>
<td>Algoritmy, funktory, lambdy</td>
<td>Funktory</td>
......@@ -107,10 +107,10 @@
</tr>-->
</table>
<!-- <ul>
<ul>
<li>1. úkol: Fulltextové vyhledávání - deadline 1.12.2021 23:59, zadání v ReCodExu</li>
<li>2. úkol: Derivace - deadline 5.1.2022 23:59, zadání v ReCodExu</li>
</ul> -->
<!-- <li>2. úkol: Derivace - deadline 5.1.2022 23:59, zadání v ReCodExu</li> -->
</ul>
<h3>Stránky předchozích let cvičení</h3>
<ul>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment