Commit 3b64dc60 authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Přidání infa o ReCodExu a MS Streamu

parent cd8cce4b
......@@ -32,7 +32,11 @@
<ul>
<li>Bude probíhat na plaformě Zoom: Meeting ID <a href="https://matfyz.zoom.us/j/99296875087">992 9687 5087</a>, heslo je na Nástěnce předmětu v SISu (je stejné jako k přednášce)</li>
<li><a href="CppCviceni.pptx">Slajdy - aktualizováno 29.9.2020</a> (neprobrané slajdy se ještě mohou změnit)</li>
<li>Za ReCodExové úlohy v tabulce cvičení (budou přibývat postupně) nejsou body ke zkoušce, slouží jen pro procvičení látky a pro splnění aktivity za cvičení. Body ke zkoušce budou za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úlohy</em> (více info ve slajdech).</li>
<li>Pro splnění aktivity je potřeba se v <a href="https://recodex.mff.cuni.cz">ReCodExu</a> přihlásit do skupiny <em>Programování v C++ (Út, 15:40, SW2)</em> a vypracovávat průběžné úlohy (vizte tabulka níže).
Za tyto úlohy nejsou body ke zkoušce, ty budou jen za dva domácí úkoly zadané v průběhu semestru v ReCodExové skupině <em>Domácí úkoly</em> (více info ve slajdech).</li>
<li>Videozáznamy cvičení naleznete v soukromé skupině na serveru Microsoft Stream <a href="https://web.microsoftstream.com/group/59ff7ad8-771f-426e-851a-4dc06157cf9f">zde</a>.
Přihlásíte se tak, že jako e-mailovou adresu zadáte cokoliv@cuni.cz, to vás přesměruje na CAS a tam se přihlásíte školním účtem.
Pokud nejste členy skupiny (např. kvůli pozdějšímu přihlášení na cvičení), napište mi a já vás do ní přidám.</li>
</ul>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment