Commit 1af53d8f authored by Robert Husák's avatar Robert Husák
Browse files

Aktualizace před cvičením

parent 6c22d1c5
...@@ -84,12 +84,12 @@ ...@@ -84,12 +84,12 @@
<td>Polymorfní datové struktury, copy konstruktor, operátor přiřazení</td> <td>Polymorfní datové struktury, copy konstruktor, operátor přiřazení</td>
<td>Polymorfní kontejner</td> <td>Polymorfní kontejner</td>
</tr> </tr>
<!--<tr> <tr>
<td>9. (1.12.2020)</td> <td>9. (1.12.2020)</td>
<td>Šablony</td> <td>Šablony</td>
<td>Šablony funktorů</td> <td>Šablony funktorů</td>
</tr> </tr>
<tr> <!--<tr>
<td>10. (8.12.2020)</td> <td>10. (8.12.2020)</td>
<td>Oprava 1. DÚ, implementace vlastního kontejneru, zadání 2. DÚ</td> <td>Oprava 1. DÚ, implementace vlastního kontejneru, zadání 2. DÚ</td>
<td>Gumové pole</td> <td>Gumové pole</td>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment