Commit e7c5c314 authored by Šmelko Adam Mgr.'s avatar Šmelko Adam Mgr.
Browse files

add cv8

parent 0a74d1b8
......@@ -30,6 +30,7 @@ Deadliny:
| 04.11.2021 | Složitost operací, třídění | [CV5](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv5.pdf) |
| 11.11.2021 | Algoritmy, funktory, 1. DÚ | [CV6](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv6.pdf) |
| 18.11.2021 | Polymorfní datové struktury | [CV7](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv7.pdf) |
| 25.11.2021 | Šablony | [CV8](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv8.pdf) |
## Úkoly:
......@@ -42,3 +43,4 @@ Deadliny:
| Filmová databáze | 09.11.2021 23:59 | Program dostane ako argument subor obsahujúci filmovú databázu pozostávajúcu z názvu filmu, mena režiséra a roku vydania. Databázu zotrieďte podľa roku a názvu filmu a vypíšte na štandardný výstup. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/databaze). | GitLab Repozitár |
| **Makroprocesor** | 30.11.2021 23:59 | Napíšte jednoduchý makroprocesor. Viac info v ReCodexe. | ReCodex |
| Polymorfní kontejner | 23.11.2021 23:59 | Napíšte kontajner schopný uchovávať hodnoty ľubovoľného typu. | GitLab Repozitár |
| Polymorfní kontejner pomocou šablón | 30.11.2021 23:59 | Ako predchádzajúca úloha, triedy pre konkrétne typy nahraďte šablónou. | GitLab Repozitár |
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment