Commit d4ce48ff authored by Šmelko Adam Mgr.'s avatar Šmelko Adam Mgr.
Browse files

Update README.md

parent 507b04f8
......@@ -10,7 +10,7 @@ Na získanie zápočtu je potreba dostať aspoň **35 bodov** a odovzdať zápo
### Body
Body sa získavajú za
1. 2 domáce úlohy za 15b a 25b. Budú zadávané do Recodexu niekedy v strede semestra.
2. Zápočtový test za 60b.
2. Zkouškový test za 60b.
### Zápočtový program
Prečítajte si informácie o zápočtovom programe na [stránke Filipa Zavorala](https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nprg041-zavoral-web/cviceni.html).
......@@ -48,4 +48,4 @@ Deadliny:
| Polymorfní kontejner | 23.11.2021 23:59 | Napíšte kontajner schopný uchovávať hodnoty ľubovoľného typu. | GitLab Repozitár |
| Polymorfní kontejner pomocou šablón | 30.11.2021 23:59 | Ako predchádzajúca úloha, triedy pre konkrétne typy nahraďte šablónou. | GitLab Repozitár |
| Gumové pole | 07.12.2021 23:59 | Naprogramujte vektor, ktorý zachováva umiestnenie prvkov. | GitLab Repozitár |
| **Polimorfní sort** | 04.01.2022 23:59 | Viac info v ReCodexe. | ReCodex |
\ No newline at end of file
| **Polimorfní sort** | 04.01.2022 23:59 | Viac info v ReCodexe. | ReCodex |
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment