Commit cd111c38 authored by Šmelko Adam Mgr.'s avatar Šmelko Adam Mgr.
Browse files

add ukol

parent 39c7f19c
......@@ -37,3 +37,4 @@ Deadliny:
| Súčet | 12.10.2021 23:59 | Spočítajte a vypíšte súčet všetkých čísel nájdených v texte zo štandardného vstupu. Uvažujte len postupnost cifier, ktoré sú oddelené zľava a zprava znakmi '.', '!', '?', whitespaces alebo koniec/začiatok vstupu. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/sucet). | GitLab Repozitár |
| Ovečky | 26.10.2021 23:59 | Spočítajte počet znaků, řádek, slov, vět, počet a součet čísel v standardnom vstupe alebo v každom súbore na príkazovom riadku. Viac info v ReCodexe. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/ovecky). | ReCodex |
| Prekladový slovník | 02.11.2021 23:59 | Pozrite posledný slajd [4. cvičenia](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv4.pdf). Nápoveda: [iterators](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/vzorove-priklady/iterators.cpp), [pointers_references](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/vzorove-priklady/pointers_references.cpp). | GitLab Repozitár |
| Filmová databáze | 09.11.2021 23:59 | Program dostane ako argument subor obsahujúci filmovú databázu pozostávajúcu z názvu filmu, mena režiséra a roku vydania. Databázu zotrieďte podľa roku a názvu filmu a vypíšte na štandardný výstup. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/databaze). | GitLab Repozitár |
\ No newline at end of file
No preview for this file type
Dobyvatelé ztracené archy,Steven Spielberg,1981
Indiana Jones a Poslední křížová výprava,Steven Spielberg,1989
Indiana Jones a Království křišťálové lebky,Steven Spielberg,2008
Indiana Jones a Chrám zkázy,Steven Spielberg,1984
Mladý Indiana Jones: Přízračný vlak,Peter MacDonald,1999
Mladý Indiana Jones: Pouštní anabáze,Simon Wincer,1999
Mladý Indiana Jones: Tajemství blues,Carl Schultz,2007
Mladý Indiana Jones: Dobrodružství v tajné službě,Simon Wincer,1999
Mladý Indiana Jones: Prázdninové dobrodružství,Joe Johnston,1999
Mladý Indiana Jones: Útok jestřábů,Ben Burtt,1995
\ No newline at end of file
Dobyvatelé ztracené archy,Steven Spielberg,1981
Indiana Jones a Chrám zkázy,Steven Spielberg,1984
Indiana Jones a Poslední křížová výprava,Steven Spielberg,1989
Mladý Indiana Jones: Útok jestřábů,Ben Burtt,1995
Mladý Indiana Jones: Dobrodružství v tajné službě,Simon Wincer,1999
Mladý Indiana Jones: Pouštní anabáze,Simon Wincer,1999
Mladý Indiana Jones: Prázdninové dobrodružství,Joe Johnston,1999
Mladý Indiana Jones: Přízračný vlak,Peter MacDonald,1999
Mladý Indiana Jones: Tajemství blues,Carl Schultz,2007
Indiana Jones a Království křišťálové lebky,Steven Spielberg,2008
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment