Commit bb4e6730 authored by Šmelko Adam Mgr.'s avatar Šmelko Adam Mgr.
Browse files

Update README.md

parent 32205317
......@@ -31,4 +31,4 @@ Deadliny:
| Názov | Deadline | Zadanie | Odovzdať do |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| Násobilka | 05.10.2021 23:59 | Pre každý číselný argument programu vypíšte malú násobilku na samostatný riadok. | GitLab Repozitár |
| Súčet | 12.10.2021 | Spočítajte súčet všetkých čísel nájdených v texte zo štandardného vstupu. Uvažujte len postupnost cifier, ktoré sú oddelené zľava a zprava znakmi '.', '!', '?', whitespaces alebo koniec/začiatok vstupu. | GitLab Repozitár |
\ No newline at end of file
| Súčet | 12.10.2021 23:59 | Spočítajte a vypíšte súčet všetkých čísel nájdených v texte zo štandardného vstupu. Uvažujte len postupnost cifier, ktoré sú oddelené zľava a zprava znakmi '.', '!', '?', whitespaces alebo koniec/začiatok vstupu. | GitLab Repozitár |
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment