Commit b6fd9325 authored by Šmelko Adam Mgr.'s avatar Šmelko Adam Mgr.
Browse files

add priklady pre ovecky

parent 256740f5
......@@ -33,6 +33,6 @@ Deadliny:
| Názov | Deadline | Zadanie | Odovzdať do |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| Násobilka | 05.10.2021 23:59 | Pre každý číselný argument programu vypíšte malú násobilku na samostatný riadok. | GitLab Repozitár |
| Súčet | 12.10.2021 23:59 | Spočítajte a vypíšte súčet všetkých čísel nájdených v texte zo štandardného vstupu. Uvažujte len postupnost cifier, ktoré sú oddelené zľava a zprava znakmi '.', '!', '?', whitespaces alebo koniec/začiatok vstupu. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/sucet.test). | GitLab Repozitár |
| Súčet | 12.10.2021 23:59 | Spočítajte a vypíšte súčet všetkých čísel nájdených v texte zo štandardného vstupu. Uvažujte len postupnost cifier, ktoré sú oddelené zľava a zprava znakmi '.', '!', '?', whitespaces alebo koniec/začiatok vstupu. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/sucet). | GitLab Repozitár |
| Ovečky | 26.10.2021 23:59 | Spočítajte počet znaků, řádek, slov, vět, počet a součet čísel v standardnom vstupe alebo v každom súbore na príkazovom riadku. Viac info v ReCodexe. | ReCodex |
| Prekladový slovník | 02.11.2021 23:59 | Pozrite posledný slajd [4. cvičenia](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv4.pdf). Nápoveda: [iterators](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/vzorove-priklady/iterators.cpp), [pointers_references](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/vzorove-priklady/pointers_references.cpp) | GitLab Repozitár |
\ No newline at end of file
| Prekladový slovník | 02.11.2021 23:59 | Pozrite posledný slajd [4. cvičenia](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv4.pdf). Nápoveda: [iterators](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/vzorove-priklady/iterators.cpp), [pointers_references](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/vzorove-priklady/pointers_references.cpp). Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/ovecky). | GitLab Repozitár |
\ No newline at end of file
znaku: 0
slov: 0
vet: 0
radku: 0
cisel: 0
soucet: 0
znaku: 3
slov: 0
vet: 0
radku: 0
cisel: 0
soucet: 0
...
...
ahoj
x
\ No newline at end of file
znaku: 17
slov: 2
vet: 0
radku: 2
cisel: 0
soucet: 0
Program ochutnavky snekov:
14.00-19.00 sneci.
19:00 - 20:00 sneci.
\ No newline at end of file
znaku: 66
slov: 5
vet: 3
radku: 3
cisel: 8
soucet: 72
Veta. Dlhsia veta. Veta, s ciarkou. Veta? Ano, veta!
E: 34; 45
Diabole virtus in lumbas est.
\ No newline at end of file
znaku: 92
slov: 15
vet: 6
radku: 3
cisel: 2
soucet: 79
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment