Commit 9ed060fa authored by Šmelko Adam Mgr.'s avatar Šmelko Adam Mgr.
Browse files

Update README.md

parent 0b427187
......@@ -4,13 +4,29 @@ Repozitár slúžiaci ako zdroj pravdy na cvičenia z C++. Obsahuje materiály,
**Táto stránka sa bude postupne doplňovať**
## Podmienky na zápočet:
Na získanie zápočtu je potreba dostať aspoň **35 bodov** a odovzdať zápočtový program.
### Body
Body sa získavajú za
1. 2 domáce úlohy za 15b a 25b. Budú zadávané do Recodexu niekedy v strede semestra.
2. Zápočtový test za 60b.
### Zápočtový program
Prečítajte si informácie o zápočtovom programe na [stránke Filipa Zavorala](https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nprg041-zavoral-web/cviceni.html).
Deadliny:
**Do 30.11.2021** Napísať návrh témy
**Do 30.04.2022** Odovzdať prvý pokus hotovej verzie do GitLabu
**Do 23.05.2022 (koniec výuky)** Odovzdať komplet hotovú verziu i s dokumentáciou
## Slajdy:
| Dátum | Téma | PDF |
| Dátum | Téma | PDF |
| ------ | ------ | ------ |
| 30.09.2021 | Úvod, nároky, syntaxe, I/O | [CV1](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv1.pdf) |
## Úkoly:
| Názov | Deadline | Zadanie | Odovzdať do |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| Názov | Deadline | Zadanie | Odovzdať do |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| Násobilka | 05.10.2021 23:59 | Pre každý číselný argument programu vypíšte malú násobilku na samostatný riadok. | GitLab Repozitár |
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment