Commit 949ff9c9 authored by Šmelko Adam Mgr.'s avatar Šmelko Adam Mgr.
Browse files

Add sucet tests.

parent bb4e6730
......@@ -31,4 +31,4 @@ Deadliny:
| Názov | Deadline | Zadanie | Odovzdať do |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| Násobilka | 05.10.2021 23:59 | Pre každý číselný argument programu vypíšte malú násobilku na samostatný riadok. | GitLab Repozitár |
| Súčet | 12.10.2021 23:59 | Spočítajte a vypíšte súčet všetkých čísel nájdených v texte zo štandardného vstupu. Uvažujte len postupnost cifier, ktoré sú oddelené zľava a zprava znakmi '.', '!', '?', whitespaces alebo koniec/začiatok vstupu. | GitLab Repozitár |
| Súčet | 12.10.2021 23:59 | Spočítajte a vypíšte súčet všetkých čísel nájdených v texte zo štandardného vstupu. Uvažujte len postupnost cifier, ktoré sú oddelené zľava a zprava znakmi '.', '!', '?', whitespaces alebo koniec/začiatok vstupu. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/sucet.test). | GitLab Repozitár |
95 plus 32 je rovne 43? #vystup:170
Je 2x vacsi. #vystup:0
Hej!!11!1!! #vystup:12
34 46 1! .5?7!0.5 2 #vystup:100
1
1
1 #vystup:3
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment