Commit 3ced561b authored by Šmelko Adam Mgr.'s avatar Šmelko Adam Mgr.
Browse files

Update README.md

parent b0779c54
# CZ Cvičenia z Cpp
Repozitár slúžiaci ako zdroj pravdy na cvičenia z C++. Obsahuje materiály, vzorove cvicenia, informácie o zápočte.
\ No newline at end of file
Repozitár slúžiaci ako zdroj pravdy na cvičenia z C++. Obsahuje materiály, vzorove cvicenia, informácie o zápočte.
**Táto stránka sa bude postupne doplňovať**
# Cvičenia:
| Dátum | Téma | PDF |
| ------ | ------ | ------ |
| 30.09.2021 | Úvod, nároky, syntaxe, I/O | X |
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment