Commit 33be4eb2 authored by Šmelko Adam Mgr.'s avatar Šmelko Adam Mgr.
Browse files

add cv7

parent 6e8cd624
......@@ -29,6 +29,7 @@ Deadliny:
| 21.10.2021 | Kontejnery, iterátory | [CV4](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv4.pdf) |
| 04.11.2021 | Složitost operací, třídění | [CV5](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv5.pdf) |
| 11.11.2021 | Algoritmy, funktory, 1. DÚ | [CV6](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv6.pdf) |
| 18.11.2021 | Polymorfní datové struktury | [CV7](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv7.pdf) |
## Úkoly:
......@@ -39,4 +40,5 @@ Deadliny:
| Ovečky | 26.10.2021 23:59 | Spočítajte počet znaků, řádek, slov, vět, počet a součet čísel v standardnom vstupe alebo v každom súbore na príkazovom riadku. Viac info v ReCodexe. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/ovecky). | ReCodex |
| Prekladový slovník | 02.11.2021 23:59 | Pozrite posledný slajd [4. cvičenia](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv4.pdf). Nápoveda: [iterators](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/vzorove-priklady/iterators.cpp), [pointers_references](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/vzorove-priklady/pointers_references.cpp). | GitLab Repozitár |
| Filmová databáze | 09.11.2021 23:59 | Program dostane ako argument subor obsahujúci filmovú databázu pozostávajúcu z názvu filmu, mena režiséra a roku vydania. Databázu zotrieďte podľa roku a názvu filmu a vypíšte na štandardný výstup. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/databaze). | GitLab Repozitár |
| Makroprocesor | 30.11.2021 23:59 | Napíšte jednoduchý makroprocesor. Viac info v ReCodexe. | ReCodex |
\ No newline at end of file
| **Makroprocesor** | 30.11.2021 23:59 | Napíšte jednoduchý makroprocesor. Viac info v ReCodexe. | ReCodex |
| Polymorfní kontejner | 23.11.2021 23:59 | Napíšte kontajner schopný uchovávať hodnoty ľubovoľného typu. | GitLab Repozitár |
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment