Commit 256740f5 authored by Šmelko Adam Mgr.'s avatar Šmelko Adam Mgr.
Browse files

Finalize cv4

parent d77786a5
......@@ -34,4 +34,5 @@ Deadliny:
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| Násobilka | 05.10.2021 23:59 | Pre každý číselný argument programu vypíšte malú násobilku na samostatný riadok. | GitLab Repozitár |
| Súčet | 12.10.2021 23:59 | Spočítajte a vypíšte súčet všetkých čísel nájdených v texte zo štandardného vstupu. Uvažujte len postupnost cifier, ktoré sú oddelené zľava a zprava znakmi '.', '!', '?', whitespaces alebo koniec/začiatok vstupu. Vzorové vstupy [tu](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/ukoly-testy/sucet.test). | GitLab Repozitár |
| Ovečky | 26.10.2021 23:59 | Spočítajte počet znaků, řádek, slov, vět, počet a součet čísel v standardnom vstupe alebo v každom súbore na príkazovom riadku. Viac info v ReCodexe. | ReCodex |
\ No newline at end of file
| Ovečky | 26.10.2021 23:59 | Spočítajte počet znaků, řádek, slov, vět, počet a součet čísel v standardnom vstupe alebo v každom súbore na príkazovom riadku. Viac info v ReCodexe. | ReCodex |
| Prekladový slovník | 02.11.2021 23:59 | Pozrite posledný slajd [4. cvičenia](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/prezentacie/Cv4.pdf). Nápoveda: [iterators](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/vzorove-priklady/iterators.cpp), [pointers_references](https://gitlab.mff.cuni.cz/teaching/nprg041/Smelko/cpp-cvika/-/blob/master/vzorove-priklady/pointers_references.cpp) | GitLab Repozitár |
\ No newline at end of file
#include <string>
#include <iostream>
//try to debug it step by step to see how it behaves
int main()
{
// pointer and reference work - primitive types
{
int x = 6;
int x2 = x;
int& y = x;
int* z = &x;
//x=6, x2=6, y=6, *z=6
x += 1;
//x=7, x2=6, y=7, *z=7
y += 1;
//x=8, x2=6, y=8, *z=8
*z += 1;
//x=9, x2=6, y=9, *z=9
int a = *z;
int& b = *z;
*z += 1;
// a=9, b=10
std::cout << "";
}
// pointer and reference work - objects
{
std::string x = "A";
std::string& y = x;
std::string* z = &x;
// x="A", y="A", z="A"
y.push_back('B');
// x="AB", y="AB", z="AB"
z->push_back('C');
// x="ABC", y="ABC", z="ABC"
std::cout << "";
}
return 0;
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment