Commit 0b427187 authored by Šmelko Adam Mgr.'s avatar Šmelko Adam Mgr.
Browse files

Update README.md

parent 7b568e7f
......@@ -13,4 +13,4 @@ Repozitár slúžiaci ako zdroj pravdy na cvičenia z C++. Obsahuje materiály,
## Úkoly:
| Názov | Deadline | Zadanie | Odovzdať do |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| Násobilka | 05.10.2021 23:59 | Pre každý argument programu vypíšte malú násobilku na samostatný riadok. | GitLab Repozitár |
| Násobilka | 05.10.2021 23:59 | Pre každý číselný argument programu vypíšte malú násobilku na samostatný riadok. | GitLab Repozitár |
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment