Commit a3a4e1e7 authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

.

parent 38b196e8
No preview for this file type
......@@ -39,7 +39,7 @@ Ideálním obdobím pro absolvování předmětu je 3. ročník Bc. studia.
<ul>
<li>&gt;= 60% aktivní účast</li>
<li>Být zapsán v Grupíčku k některému vzoru (základnímu nebo rozšiřujícímu)</li>
<li>Vzor nastudovat, slajdy upravit, doplnit a uploadovat do Grupíčku</li>
<li>Vzor nastudovat, slajdy upravit, doplnit a uploadovat do Grupíčku (do pondělního rána před termínem)</li>
<li>Dle harmonogramu za 15-20 min. kvalitně odpřednášet (nikoliv 'odkuňkat' formou tzv. 'referativního semináře')</li>
<li>Implementovat vámi zvolený vzor</li>
<li><b>Závěrečný zápočtový test</b></li>
......@@ -74,19 +74,15 @@ Je důležité <b>dodržovat harmonogram</b> (v Grupíčku), v případě jeho o
<h3>Materiály</h3>
<p>Studijní materiály jsou dostupné na místech uvedených v SISu (Souborový manažer):
<ul>
<li>GoF.rar - základní vzory</li>
<li>ext.rar - rozšiřující vzory</li>
</ul>
<p>
Slajdy z minulých let jsou dostupné zde. Budou průběžně aktualizovány.
Po úvodní přednášce budou přihlášeným strudentům zpřístupněny další materiály.
</p>
<h3>Slajdy</h3>
<ul>
<li><a href="DesignPatterns.ppt">Úvodní, obecné a shrnujcí <b>slajdy</b></a>
<i>- obsahují pokyny pro zpracování návrhových vzorů, vytváření slajdů a prezentaci - <b>čtěte!</b></i></li>
<li><A HREF="DesignPatterns.zip">Všechny slajdy</A> (průběžně aktualizováno)</li>
<li><A HREF="DesignPatterns.zip">Slajdy s prezentacemi</A> (průběžně aktualizováno)</li>
</ul>
<!--
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment