Commit 9b835cca authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

.

parent c36fd78a
......@@ -38,6 +38,11 @@ Na konci semestru proběhnou dva online semináře, kde autoři přednášek zod
<p>Pro účely online diskusí během celého semestru (i mezi studenty navzájem) byl na diskusním fóru <a href="https://ulita.ms.mff.cuni.cz/mattermost">Mattermost</a> zřízen kanál nprg024-despat.
Invitation link je v modulu SIS.Nástěnka. Velmi doporučuji se přihlásit a kanál sledovat, bude používán mj. i k rozesílání informací během semestru.
</p>
<p>Upozornění pro studenty, kteří mají od podzimu účet na Slacku PARG:
Import ze Slacku naimportoval uživatele (jména, maily), ale ne jejich hesla.
Při pokusu o registraci Mattermost řekne, že uživatel už je registrovaný. Musí si resetovat heslo, po zresetovani se ocitne <b>ZS</b> teamu.
Je třeba <b>znovu</b> použít invitation link a přidat se do <b>LS</b> teamu.
</p>
<p>Videa s přednáškami budou zveřejněna v univerzitním Streamu v privátním kanálu určeným pouze pro přihlášené studenty.
Při prvním přihlášení zadejte email cokoliv@cuni.cz, budete přesměrováni na CAS UK.
Autoři přednášek můžou navíc svá videa veřejně publikovat kdekoliv.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment