Commit 90a830e7 authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

.

parent cd25e52b
......@@ -47,10 +47,13 @@ Ideálním obdobím pro absolvování předmětu je 3. ročník Bc. studia.
<li>Pro úspěšnost N-tého pokusu je zapotřebí dostatečně správně a úplně popsat N zadaných
návrhových vzorů (odlišných od vlastního přednášeného)</li>
<li>Je nutné znát (a popsat) vztahy mezi zadanými vzory</li>
<!--<li>Z rozšiřujících NV v testu budou:
MVC, Pipes&Filters, Forwarder-Receiver, Client-Dispatcher-Server, Reactor, Proactor, Lazy/Eager Acquisition, Caching/Pooling, Leasing, Evictor</li>
</li>-->
</ul>
<li>Letos probrané NV:
<ul>
<li>GoF + rozšířený Singleton, Double Dispatch</li>
<li>MVC + MVVM, Pipes&Filters, Forwarder-Receiver, Client-Dispatcher-Server, Active / Monitor Object, Reactor, Proactor, Lazy/Eager Acquisition, Caching/Pooling, Leasing, Evictor, Caching / Pooling, Messaging</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>
Je důležité <b>dodržovat harmonogram</b> (v Grupíčku), v případě jeho ohrožení
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment