Commit 7cd4ec7c authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

.

parent 0edf865a
......@@ -32,16 +32,23 @@ Ideálním obdobím pro absolvování předmětu je 3. ročník Bc. studia.
Seminář bude probíhat distančně, a to i v případě, kdyby v průběhu semestru byla umožněna prezenční forma výuky.
Po úvodním seznámení přes platformu Zoom a upřesnění průběhu semestru bude každému studentovi přidělen konkrétní návrhový vzor.
Student vzor důkladně nastuduje, připraví si slajdy (s možným využitím slajdů z minulých let) a vyrobí cca 15-20 minutové video s přednáškou.
Všichni studenti si potom samostatně ze zveřejněných videí všechny vzory nastudují a zašlou připomínky, dotazy, nebo náměty k diskusi k alespoň třem návrhovým vzorům.
Na konci semestru proběhnou (pravděpodobně) dva online semináře, kde autoři přednášek zodpoví na zaslané dotazy a budou reagovat na diskusi.
Všichni studenti si potom samostatně ze zveřejněných videí všechny vzory nastudují a zašlou připomínky, dotazy, nebo náměty k diskusi.
Na konci semestru proběhnou dva online semináře, kde autoři přednášek zodpoví na zaslané dotazy a budou reagovat na diskusi.
</p>
<p>Pro účely online diskusí během celého semestru (i mezi studenty navzájem) byl na diskusním fóru <a href="https://ulita.ms.mff.cuni.cz/mattermost">Mattermost</a> zřízen kanál nprg024-despat.
Invitation link je v modulu SIS.Nástěnka. Velmi doporučuji se přihlásit a kanál sledovat, bude používán mj. i k rozesílání informací během semestru.
</p>
<p>Videa s přednáškami budou zveřejněna v univerzitním Streamu v privátním kanálu určeným pouze pro přihlášené studenty.
Při prvním přihlášení zadejte email cokoliv@cuni.cz, budete přesměrováni na CAS UK.
Autoři přednášek můžou navíc svá videa veřejně publikovat kdekoliv.
</p>
<h3>Relevantní odkazy</h3>
<ul>
<li>diskusní fórum</li>
<li>uni MS stream</li>
<li>Studijní materiály jsou dostupné na místech uvedených v SISu (Souborový manažer):
<li>Diskusní fórum <a href="https://ulita.ms.mff.cuni.cz/mattermost">Mattermost</a>, kanál nprg024-despat (invitation link je v SIS.Nástěnka)</li>
<li>Univerzitní <a href="https://web.microsoftstream.com">MS-Stream</a></li>
<li>Studijní materiály jsou dostupné na místech uvedených v SIS.Souborový manažer):
<ul>
<li>GoF.rar - základní vzory</li>
<li>ext.rar - rozšiřující vzory</li>
......@@ -52,11 +59,11 @@ Na konci semestru proběhnou (pravděpodobně) dva online semináře, kde autoř
<h3>Harmonogram</h3>
<table>
<tr><td>4.3.</td><td>14:00</td> <td>&nbsp;</td> <td>zoom - úvodní přednáška</td></tr>
<tr><td>8.3.</td><td></td> <td>&nbsp;</td> <td>zaslání explicitního potvrzení zájmu o přidělení návrhového vzoru</td></tr>
<tr><td>4.3.</td><td>14:00</td> <td>&nbsp;</td> <td>zoom <a href="https://cesnet.zoom.us/j/2032030001">2032030001</a> (passcode je v SIS.Nástěnka nebo v Mattermost) - úvodní přednáška</td></tr>
<tr><td>8.3.</td><td></td> <td>&nbsp;</td> <td>explicitní potvrzení zájmu o přidělení návrhového vzoru v SIS.Grupíček</td></tr>
<tr><td>11.3.</td><td></td> <td>&nbsp;</td> <td>přidělení návrhových vzorů</td></tr>
<tr><td>8.4.</td><td></td> <td>&nbsp;</td> <td>upload slajdů a videa s přednáškou</td></tr>
<tr><td>20.5.</td><td></td> <td>&nbsp;</td> <td>zaslání dotazů a připomínek</td></tr>
<tr><td>8.4.</td><td></td> <td>&nbsp;</td> <td>upload slajdů do SISu a videa s přednáškou do MS-Stream</td></tr>
<tr><td>20.5.</td><td></td> <td>&nbsp;</td> <td>studium přednášek, zaslání dotazů a připomínek</td></tr>
<tr><td>27.5.</td><td>14:00</td><td>&nbsp;</td> <td>zoom - interaktivní diskuse</td></tr>
<tr><td>3.6.</td><td>14:00</td> <td>&nbsp;</td> <td>2. část interaktivní diskuse</td></tr>
<tr><td colspan=2>7.-30.6.</td> <td>&nbsp;</td> <td>závěrečné testy, termíny dle SISu</td></tr>
......@@ -66,17 +73,19 @@ Na konci semestru proběhnou (pravděpodobně) dva online semináře, kde autoř
<h3>Podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu a hodnotící kritéria</h3>
<ul>
<li>Být zapsán v Grupíčku k některému vzoru</li>
<li>Vzor nastudovat, slajdy upravit, doplnit a uploadovat do Grupíčku</li>
<li>Vyrobit cca 15-20 minutové video s přednáškou</li>
<li>Zaslat dotazy, připomínky nebo náměty k diskusi k alespoň třem návrhovým vzorům</li>
<li>Zúčastnit se závěrečného online semináře, zodpovědět zaslané dotazy a účastnit se diskuse</li>
<li>Explicitně se přihlásit se v Grupíčku k vypracování přednášky</li>
<li>Mít přidělen konkrétní návrhový vzor</li>
<li>Vzor nastudovat, vyrobit/upravit slajdy a uploadovat do Grupíčku</li>
<li>Vyrobit cca 15-20 minutové video s přednáškou, uploadovat do univerzitního MS-Stream</li>
<li>Zaslat dotazy, připomínky nebo náměty k diskusi k alespoň jednomu návrhovému vzoru</li>
<li>Zúčastnit se závěrečných online seminářů, zodpovědět zaslané dotazy a účastnit se diskuse</li>
<li>Implementovat libovolný vzor v jakémkoliv (rozumném) jazyce</li>
<li>Závěrečný zápočtový test</li>
<ul>
<li>pro úspěšnost N-tého pokusu je zapotřebí dostatečně správně a úplně popsat N zadaných
návrhových vzorů (odlišných od vlastního přednášeného)</li>
<li>je nutné znát (a popsat) vztahy mezi zadanými vzory</li>
<li>v případě většího počtu rozšiřujících návrhových vzorů bude rozsah požadovaných znalostí upřesněn</li>
<!--
<li>Z rozšiřujících NV v testu budou:
MVC, Pipes&Filters, Forwarder-Receiver, Client-Dispatcher-Server, Reactor, Proactor, Lazy/Eager Acquisition, Caching/Pooling, Leasing, Evictor</li>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment