Commit 67a64852 authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

.

parent 9a319bff
......@@ -40,7 +40,7 @@ Ideálním obdobím pro absolvování předmětu je 3. ročník Bc. studia.
<li>&gt;= 60% aktivní účast</li>
<li>Být zapsán v Grupíčku k některému vzoru (základnímu nebo rozšiřujícímu)</li>
<li>Vzor nastudovat, slajdy upravit, doplnit a uploadovat do Grupíčku</li>
<li>Dle harmonogramu za 15-20 min. kvalitně odpřednášet (nikoliv 'odkuňkat' formou tzv. 'referativního semináře')</li>
<li>Dle harmonogramu za 15-20 min. kvalitně odpřednášet (nikoliv 'odkuŘkat' formou tzv. 'referativního semináře')</li>
<li>Implementovat vámi zvolený vzor</li>
<li><b>Závěrečný zápočtový test</b></li>
<ul>
......@@ -114,7 +114,7 @@ Studijní materiály jsou dostupné na místech uvedených v SISu (Souborový ma
(<A HREF="18-ChainOfResponsibility-en.pptx">eng</A>)</li>
<li><A HREF="19-Observer.pptx">Observer</A></li>
<li><A HREF="20-Mediator.pptx">Mediator</A></li>
<li><A HREF="21-Strategy.ppt">Strategy</A></li>
<li><A HREF="21-Strategy.ppt">Strategy</A>
(<A HREF="https://youtu.be/z3ObHB_y7QA">video</A>)</li>
<li><A HREF="22-TemplateMethod.ppt">Template Method</A></li>
<li><A HREF="23-Visitor.pptx">Visitor</A>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment