Commit 62038c09 authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

otazky

parent adfa372f
......@@ -154,32 +154,30 @@ Je důležité <b>dodržovat harmonogram</b> (v Grupíčku), v případě jeho o
<li><A HREF="01-FactoryMethod.pptx">Factory Method</A></li>
<li><A HREF="02-AbstractFactory.ppt">Abstract Factory</A></li>
<li><A HREF="03-Builder.pptx">Builder</A></li>
<li><A HREF="04-Prototype.pptx">Prototype</A></li>
<li><A HREF="04-Prototype.pptx">Prototype</A>
(<A HREF="04-Prototype-sk.pptx">sk</A>)</li>
<li><A HREF="05-Singleton.pptx">Singleton</A></li>
<li><A HREF="06-Facade.ppt">Facade</A></li>
<li><A HREF="06-Facade.pptx">Facade</A></li>
<li><A HREF="07-Proxy.pptx">Proxy</A></li>
<li><A HREF="08-Adapter.ppt">Adapter</A>
(<A HREF="08-Adapter-en.ppt">eng</A>)</li>
<li><A HREF="09-Bridge.pptx">Bridge</A></li>
<li><A HREF="10-Composite.pptx">Composite</A></li>
<li><A HREF="11-Decorator.pptx">Decorator</A>
<li><A HREF="11-Decorator.ppt">Decorator</A>
(<A HREF="11-Decorator-en.pptx">eng</A>)</li>
<li><A HREF="12-Flyweight.pptx">Flyweight</A>
(<A HREF="12-Flyweight.pdf">pdf</A>)</li>
<li><A HREF="13-State.ppt">State</A></li>
<li><A HREF="12-Flyweight.pptx">Flyweight</A></li>
<li><A HREF="13-State.pptx">State</A></li>
<li><A HREF="14-Memento.pptx">Memento</A></li>
<li><A HREF="15-Iterator.pptx">Iterator</A></li>
<li><A HREF="16-Command.pptx">Command</A></li>
<li><A HREF="17-Interpreter.pptx">Interpreter</A></li>
<li><A HREF="18-ChainOfResponsibility.ppt">Chain Of Responsibility</A>
<li><A HREF="18-ChainOfResponsibility.pptx">Chain Of Responsibility</A>
(<A HREF="18-ChainOfResponsibility-en.pptx">eng</A>)</li>
<li><A HREF="19-Observer.pptx">Observer</A></li>
<li><A HREF="19-Observer.ppt">Observer</A></li>
<li><A HREF="20-Mediator.pptx">Mediator</A></li>
<li><A HREF="21-Strategy.ppt">Strategy</A>
(<A HREF="https://youtu.be/z3ObHB_y7QA">video</A>)</li>
<li><A HREF="21-Strategy.pptx">Strategy</A></li>
<li><A HREF="22-TemplateMethod.ppt">Template Method</A></li>
<li><A HREF="23-Visitor.pptx">Visitor</A>
(<A HREF="23-Visitor-2.ppt">alt</A>)</li>
<li><A HREF="23-Visitor.pptx">Visitor</A></li>
</ul>
<P>Rozšiřující vzory:</P>
......@@ -190,13 +188,19 @@ Je důležité <b>dodržovat harmonogram</b> (v Grupíčku), v případě jeho o
<li><A HREF="e136-FwdRcv_CliDispSvr.ppt">e136 Forwarder Receiver, Client Dispatcher Server</A></li>
<li><A HREF="e23a-MonitorObject.ppt">e23 Monitor Object</A></li>
<li><A HREF="e23b-Reactor_Proactor.pptx">e23 Reactor, Proactor</A></li>
<li><A HREF="e24-Scoped_Strat_Locking.pptx">e24 Scoped Locking, Strategized Locking</A></li>
<li><A HREF="e25-HalfSyncHalfAsync-FlwLeaders.pptx">e25 Half Sync/Half Async, Followers/Leaders</A></li>
<li><A HREF="e32a-Lazy_Eager_Acquisition.pptx">e23 Lazy/Eager Acquisition</A></li>
<li><A HREF="e24-Synchronization.pptx">e24 Synchronization</A></li>
<li><A HREF="e25-HalfSyncHalfAsync-LeaderFollower.pptx">e25 Half Sync/Half Async, Leader/Follower</A></li>
<li><A HREF="e32a-LazyEagerAcq.pptx">e23 Lazy/Eager Acquisition</A></li>
<li><A HREF="e32b-ObjectPooling_Caching.pptx">e23 Object Pooling and Caching</A></li>
<li><A HREF="e33-Leasing_Evictor.pptx">e33 Leasing, Evictor</A></li>
<li><A HREF="PEAA12-Inheritance.pptx">peaa12 Inheritance in IS</A></li>
<li><A HREF="ex-AntiPatterns.pptx">AntiPatterns</A></li>
<li><A HREF="MVC.pptx"></A>MVC</li>
<li><A HREF="MVVM.ptx"></A>MVVM</li>
<li><A HREF="FrontController.pptx"></A>Front Controller</li>
<li><A HREF="GameLoop.pdf"></A>Game Loop</li>
<li><A HREF="CompetingCons-QBLevelling-Throttling.pptx"></A>Competing Consumers, Queue-Based Levelling, Throttling</li>
<li><A HREF="EventSourcing-CQRS.pdf"></A>Event Sourcing, CQRS</li>
<li><A HREF="Inheritance.pptx">Inheritance in IS</A></li>
<li><A HREF="AntiPatterns.pptx">AntiPatterns</A></li>
</ul>
<P>Starší verze:</P>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment