Commit 5b6a237c authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

.

parent ee8e79aa
......@@ -48,8 +48,8 @@ Ideálním obdobím pro absolvování předmětu je 3. ročník Bc. studia.
návrhových vzorů (odlišných od vlastního přednášeného)</li>
<li>Je nutné znát (a popsat) vztahy mezi zadanými vzory</li>
<li>Z rozšiřujících NV v testu budou:
<ul><li>MVC, Pipes&Filters, Forwarder-Receiver, Client-Dispatcher-Server, Reactor, Proactor, Lazy/Eager Acquisition, Caching/Pooling, Leasing, Evictor</li>
</ul></li>
MVC, Pipes&Filters, Forwarder-Receiver, Client-Dispatcher-Server, Reactor, Proactor, Lazy/Eager Acquisition, Caching/Pooling, Leasing, Evictor</li>
</li>
</ul>
</ul>
<p>
......@@ -63,16 +63,15 @@ Je důležité <b>dodržovat harmonogram</b> (v Grupíčku), v případě jeho o
<P><i>(= za co může být zhoršena známka)</i></P>
<ul>
<li>Dodržení harmonogramu pro zaslání slajdů a vlastní přednášku</li>
<li>Aktualizace slajdů</li>
<li>Formát a úprava slajdů</li>
<li>Způsob a kvalita přednášení</li>
<li>Důkladné porozumění zadanému vzoru, erudované odpovědi na dotazy</li>
<li>Znalost vzorů na zápočtovém testu</li>
<li>Vhodnost a korektnost implementace, správně použití</li>
<li>Dodržení harmonogramu pro zaslání slajdů a vlastní přednášku</li>
<li>Aktualizace slajdů</li>
<li>Formát a úprava slajdů</li>
<li>Způsob a kvalita přednášení</li>
<li>Důkladné porozumění zadanému vzoru, erudované odpovědi na dotazy</li>
<li>Znalost vzorů na zápočtovém testu</li>
<li>Vhodnost a korektnost implementace, správné použití</li>
</ul>
<h3>Materiály</h3>
<p>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment