Commit 0edf865a authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

.

parent 561caadd
......@@ -30,10 +30,10 @@ Ideálním obdobím pro absolvování předmětu je 3. ročník Bc. studia.
<h3>Průběh distanční výuky <img src="coronavirus.jpg"/></h3>
<p>
Seminář bude probíhat distančně, a to i v případě, kdyby v průběhu semestru byla umožněna prezenční forma výuky.
Po úvodním seznámení přes platformu Zoom a upřesnění průběhu semestru bude každému studentu přidělen konkrétní návrhový vzor.
Po úvodním seznámení přes platformu Zoom a upřesnění průběhu semestru bude každému studentovi přidělen konkrétní návrhový vzor.
Student vzor důkladně nastuduje, připraví si slajdy (s možným využitím slajdů z minulých let) a vyrobí cca 15-20 minutové video s přednáškou.
Všichni studenti si potom samostatně ze zveřejněných videí všechny vzory nastudují a zašlou připomínky, dotazy, nebo náměty k diskusi k alespoň třem návrhovým vzorům.
Na konci semestru proběhne jeden až dva online semináře, kde autoři přednášek zodpoví na zaslané dotazy a budou reagovat na diskusi.
Na konci semestru proběhnou (pravděpodobně) dva online semináře, kde autoři přednášek zodpoví na zaslané dotazy a budou reagovat na diskusi.
</p>
<h3>Relevantní odkazy</h3>
......@@ -52,13 +52,15 @@ Na konci semestru proběhne jeden až dva online semináře, kde autoři předn
<h3>Harmonogram</h3>
<table>
<tr><td>4.3.</td><td>14:00</td> <td>zoom - úvodní přednáška</td></tr>
<tr><td>8.3.</td><td></td> <td>zaslání explicitního potvrzení zájmu o přidělení návrhového vzoru</td></tr>
<tr><td>11.3.</td><td></td> <td>přidělení návrhových vzorů</td></tr>
<tr><td>8.4.</td><td></td> <td>upload slajdů a videa s přednáškou</td></tr>
<tr><td>20.5.</td><td></td> <td>zaslání dotazů a připomínek</td></tr>
<tr><td>27.5.</td><td>14:00</td><td>zoom - interaktivní diskuse</td></tr>
<tr><td>3.6.</td><td>14:00</td> <td>2. část interaktivní diskuse nebo předtermín zkouškového testu (bude upřesněno)</td></tr>
<tr><td>4.3.</td><td>14:00</td> <td>&nbsp;</td> <td>zoom - úvodní přednáška</td></tr>
<tr><td>8.3.</td><td></td> <td>&nbsp;</td> <td>zaslání explicitního potvrzení zájmu o přidělení návrhového vzoru</td></tr>
<tr><td>11.3.</td><td></td> <td>&nbsp;</td> <td>přidělení návrhových vzorů</td></tr>
<tr><td>8.4.</td><td></td> <td>&nbsp;</td> <td>upload slajdů a videa s přednáškou</td></tr>
<tr><td>20.5.</td><td></td> <td>&nbsp;</td> <td>zaslání dotazů a připomínek</td></tr>
<tr><td>27.5.</td><td>14:00</td><td>&nbsp;</td> <td>zoom - interaktivní diskuse</td></tr>
<tr><td>3.6.</td><td>14:00</td> <td>&nbsp;</td> <td>2. část interaktivní diskuse</td></tr>
<tr><td colspan=2>7.-30.6.</td> <td>&nbsp;</td> <td>závěrečné testy, termíny dle SISu</td></tr>
<tr><td colspan=2>do 17.9.</td> <td>&nbsp;</td> <td>implementace</td></tr>
</table>
<h3>Podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu a hodnotící kritéria</h3>
......@@ -72,9 +74,9 @@ Na konci semestru proběhne jeden až dva online semináře, kde autoři předn
<li>Implementovat libovolný vzor v jakémkoliv (rozumném) jazyce</li>
<li>Závěrečný zápočtový test</li>
<ul>
<li>Pro úspěšnost N-tého pokusu je zapotřebí dostatečně správně a úplně popsat N zadaných
<li>pro úspěšnost N-tého pokusu je zapotřebí dostatečně správně a úplně popsat N zadaných
návrhových vzorů (odlišných od vlastního přednášeného)</li>
<li>Je nutné znát (a popsat) vztahy mezi zadanými vzory</li>
<li>je nutné znát (a popsat) vztahy mezi zadanými vzory</li>
<!--
<li>Z rozšiřujících NV v testu budou:
MVC, Pipes&Filters, Forwarder-Receiver, Client-Dispatcher-Server, Reactor, Proactor, Lazy/Eager Acquisition, Caching/Pooling, Leasing, Evictor</li>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment