Commit f80ea3c4 authored by Srb František's avatar Srb František
Browse files

Merge branch 'master' of gitlab.mff.cuni.cz:srbf/cpp-game

parents 5c3573a1 00fbf2e6
Cílem hry je proklouznout mezi hlídači a najít cíl (žlutý kříž)
Ovládání:
* W/S - pohyb dopředu/dozadu
* A/D - točení do leva/prava
* Space - položení sonaru (položení nového odstraní starý)
Vlastní mapy v .txt:
(všechny čísla jsou zadávána celočíselně, složky barev pak čísly v rozmezi [0,255])
1. map_width map_height
2. player_start_x player_start_y
3. goal_x goal_y
4. _(optional/multiple - Enemies)_
1. E
2. Red Green Blue
3. _(multiple - path by points)_
1. point_x point_y
2. wait_time _(in tenth of seconds)_
5. --- _(triple dashes - start of building objects)_
6. _(optional/multiple - Walls/Buildings)_
1. --- _(triple dashes - start of new building)_
2. Red Green Blue
3. _(multiple(min=2) - walls by points)_
1. point_x point_y
Příklad je v CppGame/map1.txt
Debug mode lze přepínat pomocí řádku 12 v souboru CppGame/Scene.h
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment