Commit abfd4ef9 authored by Srb František's avatar Srb František
Browse files

fixed typo

parent 2e7b439a
......@@ -6,7 +6,7 @@ Ovládání:
* Space - položení sonaru (položení nového odstraní starý)
Vlastní mapy v .txt:
(všechny čísla jsou zadávána celočíselně, složky barev pak čísel v rozmezi [0,255])
(všechny čísla jsou zadávána celočíselně, složky barev pak čísly v rozmezi [0,255])
1. map_width map_height
2. player_start_x player_start_y
3. goal_x goal_y
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment