Commit 652bf1ab authored by Srb František's avatar Srb František
Browse files

Updated README

Fix #2
parent 15a50b62
Cílem hry je proklouznout mezi hlídači a najít cíl (žlutý kříž) Cílem hry je proklouznout mezi hlídači a najít cíl (žlutý kříž).
Popis:
* Ovládáte postavu, která se snaží dostat do cíle (který si musí sama najít)
* Postava se totiž plíží v noci a vidí pouze blízké okolí, stejně jako hlídači, kteří obchází okolí po pevně daných cestách.
* Pokud vás hlídač chytne, tak vás hra vrátí na začátek toho samého levelu.
* Levely jsou celkem 3, lze přidat další pomocí vytvořením nového souboru CppGame/mapX.txt, kde _X_ označuje číslo levelu (doporučuji map3.txt nechat vždy jako psolední (ukazuje konec hry)). Dále nezapomeňte změnit počet map v soubour CppGame/main.c na řádce 15.
* Hráč má k dispozici sonar, který po položení zůstane na místě a udává hráči informace o okolí sonaru v reálném čase (TIP: hráč může sonar neustále pokládat pod sebe. Jelikož hráč nevidí za sebe, ale sonar ano, může si takto hráč získat potřebné informace, co se děje za jeho zády)
* Hra končí když hráč porazí poslední level nebo ukončí hru, následně se objeví v konzoli tabulka s výsledky, do které hráč může přidat svůj úspěch a porovnat s ostatními úspěchy z dřívěji. (TIP: hráč může skipnout přidání výsledku zavřením konzole před stisknutím klávesy ENTER)
* Hra je vytvořena v jazyku C++ za použití knihoven OpenGL a GLFW3.
Ovládání: Ovládání:
* W/S - pohyb dopředu/dozadu * W/S - pohyb dopředu/dozadu
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment