Commit a777446a authored by Kučera Petr RNDr. Ph.D.'s avatar Kučera Petr RNDr. Ph.D.
Browse files

Added bug related lists and trains ini files

parent 766570c1
# PK: Seznamy s vlaky
# Vlaky mohou být ty zmíněné v trains.ini, nebo taky ne, ale u těch, které
# nejsou v trains.ini se nepředpokládá, že by někam jely (nebo nevím, jak by
# se u nich poznalo, že někam jedou a kam, možná podle postavené vlakové
# cesty), tak by stačil příznak v flags pro danou sekci, že je obsazená
[4]
# Seznam úseku Divisov:kolej1
A0
A60
#[15]
# Seznam úseku Kopanky:kolej4
#[19]
# Seznam úseku Kopanky:odjezd_z_Kopanky
# IEx638
[[A0]]
train-name = Osobák dopředu
train-type = personal
train-number = 0
train-category = Os
default-stop = on-demand
default-stop-type = passenger-exchange
[Alibabov]
name = Alibabov
stop-type = passenger-load
stop = mandatory
departure = 06:43
train-ready = 07:15
[Hlinena Hurka]
name = Hliněná Hůrka
stop-type = passenger-exchange
departure = 06:47
[Boudnice pod Lyrou]
name = Boudnice pod Lyrou
stop-type = passenger-exchange
departure = 06:50
[Vyskakov]
name = Vyskakov
stop-type = passenger-exchange
departure = 06:52
[Bod Zababov]
stop-type = passenger-exchange
stop = mandatory
arrival = 06:56
departure = 06:57
[Bod Divisov]
stop-type = passenger-exchange
departure = 07:01
[Bod Kopanky]
stop = mandatory
arrival = 07:08
departure = 07:10
[Bod Petrov]
departure = 07:48
[Dolni Bublava]
name = Dolní Bublava
departure = 08:31
[Horni Bublava]
name = Horní Bublava
arrival = 09:05
stop-type = passenger-leave, final-stop
[[A60]]
train-name = Osobák dopředu
train-type = personal
train-number = 60
train-category = Os
default-stop = on-demand
default-stop-type = passenger-exchange
[Alibabov]
name = Alibabov
stop-type = passenger-load
stop = mandatory
departure = 07:43
train-ready = 08:15
[Hlinena Hurka]
name = Hliněná Hůrka
stop-type = passenger-exchange
departure = 07:47
[Boudnice pod Lyrou]
name = Boudnice pod Lyrou
stop-type = passenger-exchange
departure = 07:50
[Vyskakov]
name = Vyskakov
stop-type = passenger-exchange
departure = 07:52
[Bod Zababov]
stop-type = passenger-exchange
stop = mandatory
arrival = 07:56
departure = 07:57
[Bod Divisov]
stop-type = passenger-exchange
departure = 08:01
[Bod Kopanky]
stop = mandatory
arrival = 08:08
departure = 08:10
[Bod Petrov]
departure = 08:48
[Dolni Bublava]
name = Dolní Bublava
departure = 09:31
[Horni Bublava]
name = Horní Bublava
arrival = 10:05
stop-type = passenger-leave, final-stop
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment