Commit 606c21a6 authored by Kučera Petr RNDr. Ph.D.'s avatar Kučera Petr RNDr. Ph.D.
Browse files

Úprava dat (formátování)

parent 3bb072f3
[[Divisov]]
[vjezd_od_Zababov] # pro případy modelu je uvažováno pro vlakové cesty, posun může být doplněn v pozdější fázi
name = vjezd od Zababova # vjezd od Zababova k vjezdovému návěstidlu L
points = Zababov:symbolicky-bod ; navestidlo L
# vstupni navestidlo od Smichov ; navestidlo L
points = Zababov:symbolicky-bod ; navestidlo L
# vstupni navestidlo od Smichov ; navestidlo L
usable-length = 270
# PK: flag-offset by měl být (hádám) offset ve zprávě s flagy
# Pak je ale divné, že tolik sekcí má offset 17. Offsety jsem upravil, aby
......@@ -18,16 +18,16 @@
usable-platform-length = 0
[vjezd_od_Zababov_na_1SK]
name = vjezd od Zababova ma 1 SK
points = navestidlo L ; navestidlo L1
points = navestidlo L ; navestidlo L1
usable-length = 150
flag-offset = 2 # PK: BYLO: 23
buf-offset = 2 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 150
usable-platform-length = 150
# PK: Přidána podtržítka a název upraven, aby byl konzistentní se zbytkem
[vjezd_od_Zababov_na_3SK]
name = vjezd od Zababova na 3 SK
points = navestidlo L ; navestidlo L3
points = navestidlo L ; navestidlo L3
# hrana_3_stanicni;
usable-length = 151
flag-offset = 3 # PK: BYLO: 16
......@@ -35,12 +35,12 @@
buf-length = 3
[kolej1]
name = kolej 1
points = navestidlo S1 ; navestidlo L1
points = navestidlo S1 ; navestidlo L1
usable-length = 450
flag-offset = 4 # PK: BYLO: 37
buf-offset = 4 # PK: BYLO: 25
buf-length = 3
usable-platform-length = 230
usable-platform-length = 230
[kolej3]
name = kolej 3
points = navestidlo S3 ; navestidlo L3
......@@ -48,7 +48,7 @@
flag-offset = 5 # PK: BYLO: 38
buf-offset = 5 # PK: BYLO: 26
buf-length = 3
usable-platform-length = 230
usable-platform-length = 230
[odjezd_z_Divisov_z_1SK]
name = odjezd z SK1 Divišova na 1 TK
points = navestidlo L1 ; navestidlo S #po projetí bodů by vlak již měl být na TK1 směrem do Kopánek
......@@ -66,7 +66,7 @@
buf-length = 3
usable-platform-length = 0
[odjezd_z_Divisov]
name = odjezd z Divisova
name = odjezd z Divisova
# PK: Na následující řádek byl přidán globální identifikátor Kopanky (když už je návěstidlo L v Kopánkách)
points = navestidlo S ; Kopanky:navestidlo L #návěstidlo L v Kopánkách
usable-length = 150
......@@ -92,7 +92,7 @@
# nodes.ini, edges.ini a points.ini. Není apriori jasné, že ta cesta má jít
# přes výhybky V1 a V2 a ne V1 a V3, takže z dat není odvoditelné, co
# vlastně patří do této sekce
points = navestidlo L ; navestidlo L1
points = navestidlo L ; navestidlo L1
usable-length = 150
flag-offset = 10 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 10 # PK: BYLO: 15
......@@ -104,7 +104,7 @@
# nodes.ini, edges.ini a points.ini. Není apriori jasné, že ta cesta má jít
# přes výhybky V1 a V2 a ne V1 a V3, takže z dat není odvoditelné, co
# vlastně patří do této sekce (přesněji, nevím, jak to z dat odvodit).
points = navestidlo L ; navestidlo L2
points = navestidlo L ; navestidlo L2
usable-length = 150
flag-offset = 11 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 11 # PK: BYLO: 15
......@@ -112,7 +112,7 @@
usable-platform-length = 150
[vjezd_od_Divisov_na_4SK]
name = vjezd od Divišova na 2 SK
points = navestidlo L ; navestidlo L4
points = navestidlo L ; navestidlo L4
usable-length = 150
flag-offset = 12 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 12 # PK: BYLO: 15
......@@ -120,31 +120,33 @@
usable-platform-length = 150
[kolej1]
name = kolej 1
points = navestidlo S1 ; navestidlo L1
points = navestidlo S1 ; navestidlo L1
usable-length = 450
flag-offset = 13 # PK: BYLO: 37
buf-offset = 13 # PK: BYLO: 25
buf-length = 3
usable-platform-length = 230
[kolej2] # PK: Opraveno na kolej 2 a odpovídající návěstidla
usable-platform-length = 230
[kolej2]
# PK: Opraveno na kolej 2 a odpovídající návěstidla
name = kolej 2
points = navestidlo S2 ; navestidlo L2
usable-length = 450
flag-offset = 14 # PK: BYLO: 38
buf-offset = 14 # PK: BYLO: 26
buf-length = 3
usable-platform-length = 230
[kolej4] # PK: Opraveno na kolej 4 a odpovídající návěstidla
usable-platform-length = 230
[kolej4]
# PK: Opraveno na kolej 4 a odpovídající návěstidla
name = kolej 4
points = navestidlo S4 ; navestidlo L4
usable-length = 450
flag-offset = 15 # PK: BYLO: 38
buf-offset = 15 # PK: BYLO: 26
buf-length = 3
usable-platform-length = 230
usable-platform-length = 230
[odjezd_z_Kopanky_z_1SK]
name = odjezd z Kopánek z 1SK na 1 TK
points = navestidlo L1 ; navestidlo S
points = navestidlo L1 ; navestidlo S
usable-length = 150
flag-offset = 16 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 16 # PK: BYLO: 15
......@@ -152,7 +154,7 @@
usable-platform-length = 150
[odjezd_z_Kopanky_z_2SK]
name = odjezd z Kopánek 2SK na 1 TK
points = navestidlo L2 ; navestidlo S
points = navestidlo L2 ; navestidlo S
usable-length = 150
flag-offset = 17 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 17 # PK: BYLO: 15
......@@ -160,7 +162,7 @@
usable-platform-length = 150
[odjezd_z_Kopanky_z_4SK]
name = odjezd z Kopánek ze 4SK na 1 TK
points = navestidlo L4 ; navestidlo S
points = navestidlo L4 ; navestidlo S
usable-length = 150
flag-offset = 18 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 18 # PK: BYLO: 15
......@@ -174,5 +176,5 @@
flag-offset = 19 # PK: BYLO: 17
buf-offset = 19 # PK: BYLO: 15
buf-length = 3
usable-platform-length = 0
usable-platform-length = 0
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment