Commit c88319aa authored by Bednárek David RNDr. Ph.D.'s avatar Bednárek David RNDr. Ph.D.
Browse files

links to zoom etc

parent 051af1fe
......@@ -72,13 +72,20 @@
<td class=brdr></td>
</tr>
</table>
<p style="text-align: justify">For questions and discussions, a SLACK channel #nprg041-cpp-english was created for this course on mff-parg.slack.com.
You need an invite-link to join this SLACK workspace - the link is placed at the SIS Notice-board related to NPRG041, accessible to all logged-on SIS users.
</p>
</td>
<td width="2" bgcolor="gray"/>
<td width="2" bgcolor="gray" valign="top"><img src="coronavirus.png" height="40" width="40"/></td>
<td width="49%" valign="top">
<h3>Distanční výuka</h3>
<p style="text-align: justify">Distanční výuka bude probíhat primárně na platformě zoom.
Přednášku budou nahrávány a budou k dispizici po celou dobu semestru - viz sekce Průběh přednášky níže.
Účast na online cvičení se předpokládá v termínech stanovených rozvrhem.
<p style="text-align: justify">Distanční výuka bude probíhat primárně na platformě zoom.</p>
<p style="text-align: justify">
Přednášky budou probíhat v rozvrženém čase (úterý 14:00) pod zoom ID <a href="https://cesnet.zoom.us/j/96691563912">96691563912</a>.
Zoom passcode je uveden na Nástěnce předmětu v SISu (pro přihlášené uživatele).
Přednášky budou nahrávány, odkazy na nahrávky budou umístěny v sekci Průběh přednášky níže.
</p>
<p style="text-align: justify">Účast na online cvičení se předpokládá v termínech stanovených rozvrhem.
Podrobnější informace k jednotlivým skupinám cvičení a příslušná zoom ID:
</p>
<table class=brdr>
......@@ -98,8 +105,8 @@
<td class=brdr></td>
</tr>
<tr>
<td class=brdr>Čt 9:20 Bednárek</td>
<td class=brdr></td>
<td class=brdr>Čt 9:00 Bednárek</td>
<td class=brdr><a href="https://cesnet.zoom.us/j/94596134714">94596134714</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=brdr><a href="https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nprg041-zavoral-web/repetenti.html">repetenti 1.10. 17:20</a></td>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment