Commit be51be02 authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

oprava slack

parent 8377c905
......@@ -103,9 +103,9 @@
<td class=brdr><a href="https://cesnet.zoom.us/j/98175502606">98175502606</a></td>
</tr>
</table>
<p style="text-align: justify">Pro účely dotazů (a odpovědí) na témata probíraná na přednášce a na cvičeních je vytvořen
slack workspace <a href="https://join.slack.com/t/nprg041/shared_invite/zt-htymkg1d-SUh9MuiWTGY8Xa1TXOF53Q">nprg041.slack.com</a>.
Tento kanál bude používán i pro hromadná oznámení, proto je důrazně doporučeno se tam přihlásit a příslušné kanály sledovat.
<p style="text-align: justify">Pro účely dotazů (a odpovědí) na témata probíraná na přednášce a na cvičeních jsou vytvořené kanály
na slacku <a href="https://join.slack.com/t/parg-mff/shared_invite/zt-htymkg1d-SUh9MuiWTGY8Xa1TXOF53Q">parg-mff.slack.com</a>.
Tyto kanály budou používány i pro hromadná oznámení, proto je důrazně doporučeno se přihlásit a kanály určené pro vaše předměty/skupiny sledovat.
</p>
</td>
</tr>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment