Commit 8377c905 authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

distancni vyuka

parent c1c2c780
......@@ -8,6 +8,14 @@
<body>
<style>
.brdr {
padding: 4px;
border: 1px solid grey;
border-collapse: collapse;
}
</style>
<table border="0" cellspacing="8" cellpadding="2" width="100%">
<tr>
<td width="49%">
......@@ -23,9 +31,7 @@
<h2 align="center">NPRG041</h2>
<h3 align="center">2019/2020</h3>
<h3 align="center"><a href="http://www.ksi.mff.cuni.cz/~bednarek/">David Bednárek</a></h3>
<h3 align="center">2/2</h3>
<!--hr size=2 width="100%" align=center/-->
......@@ -51,9 +57,61 @@
<p style="text-align: justify">Pro pravidelné studenty programu Informatika je tento předpoklad zajištěn prerekvizitami předmětu.
</p>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td width="49%">
<h3 align="right">Distance learning</h3>
<p style="text-align: justify">TBD</p>
<table>
<tr>
<td class=brdr><a href="http://e-x-a.org/mff/cpp20">Út 12:20 Kratochvíl</a></td>
<td class=brdr></td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="2" bgcolor="gray"/>
<td width="49%">
<h3>Distanční výuka</h3>
<p style="text-align: justify">Distanční výuka bude probíhat primárně na platformě zoom.
Přednášku budou nahrávány a budou k dispizici po celou dobu semestru.
Účast na online cvičení se předpokládá v termínech stanovených rozvrhem.
Podrobnější informace k jednotlivým skupinám cvičení a příslušná zoom ID:
</p>
<table class=brdr>
<tr>
<td class=brdr><a href="http://e-x-a.org/mff/cpp20">Út 12:20 Kratochvíl</a></td>
<td class=brdr></td></tr>
<tr>
<td class=brdr>Út 15:40 Husák</td>
<td class=brdr></td>
</tr>
<tr>
<td class=brdr><a href="https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nprg041-zavoral-web/cviceni.html">St 15:40 Zavoral</a></td>
<td class=brdr><a href="https://cesnet.zoom.us/j/98175502606">98175502606</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=brdr>St 15:40 Faltín</td>
<td class=brdr></td>
</tr>
<tr>
<td class=brdr>Čt 9:20 Bednárek</td>
<td class=brdr></td>
</tr>
<tr>
<td class=brdr><a href="https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nprg041-zavoral-web/repetenti.html">repetenti 1.10. 17:20</a></td>
<td class=brdr><a href="https://cesnet.zoom.us/j/98175502606">98175502606</a></td>
</tr>
</table>
<p style="text-align: justify">Pro účely dotazů (a odpovědí) na témata probíraná na přednášce a na cvičeních je vytvořen
slack workspace <a href="https://join.slack.com/t/nprg041/shared_invite/zt-htymkg1d-SUh9MuiWTGY8Xa1TXOF53Q">nprg041.slack.com</a>.
Tento kanál bude používán i pro hromadná oznámení, proto je důrazně doporučeno se tam přihlásit a příslušné kanály sledovat.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%" valign="top">
<td width="49%" valign="top">
<h3 align=right>Rules governing lectures, exams, labs and credits</h3>
<p style="text-align: justify">There will be two homework assignments; your lab teacher is responsible for the assignment, deadline, and evaluation.
Late submission without serious cause will be penalized.</p>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment