Commit 3f7ce338 authored by Bednárek David RNDr. Ph.D.'s avatar Bednárek David RNDr. Ph.D.
Browse files

cz

parent 303e2a73
......@@ -147,7 +147,7 @@
<tr><td align="right">14.10.2019</td><td align="right">24</td><td align="right">34</td><td>Předávání hodnotou a odkazem, lvalue a rvalue reference.</td></tr>
<tr><td align="right">21.10.2019</td><td align="right">35</td><td align="right">47</td><td>Předávání parametrů a vracení hodnotou a odkazem, obvyklé chyby, copy/move-elision, lvalue/rvalue, copy/move metody.</td></tr>
<tr><td align="right">4.11.2019</td><td align="right">48</td><td align="right">58</td><td>Rule-of-Five. Dynamic allocation, smart pointers, observers. Konvence používání ukazatelů a referencí.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td align="right">11.11.2019</td><td align="right">59</td><td align="right"></td><td></td></tr>
<tr><td align="right">11.11.2019</td><td align="right">59</td><td align="right">72</td><td>Arrays vs. vectors, smart pointers vs. containers, examples.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td align="right">18.11.2019</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Kompilace. Hlavičkové soubory, dělení do modulů, statické a dynamické knihovny. Storage classes, stack frames, code/data segments, heap. Relevantní principy počítačů. Paměťová reprezentace elementárních typů, polí a struktur. Číselné typy. Enum, bool. Char a string, string_view. Paměťová reprezentace základních kontejnerů.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td align="right">25.11.2019</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Class. Class vs. namespace. Dědičnost.</td></tr>
<tr bgcolor=lightgray><td align="right">2.12.2019</td><td align="right"></td><td align="right"></td><td>Dědičnost.</td></tr>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment