Commit 33871d08 authored by Bednárek David RNDr. Ph.D.'s avatar Bednárek David RNDr. Ph.D.
Browse files

mirkovo zoomy

parent 4776271f
......@@ -69,9 +69,11 @@
<table>
<tr>
<td class=brdr><a href="http://e-x-a.org/mff/cpp20">Mon 17:20 Kratochvíl (starting Oct 5)</a></td>
<td class=brdr></td>
<td class=brdr><a href="https://cesnet.zoom.us/j/98218652618">98218652618</a></td></tr>
</tr>
</table>
<p style="text-align: justify; color:darkred">The ZOOM passcode is placed at the SIS Notice-board related to NPRG041, accessible to all logged-on SIS users.
</p>
<p style="text-align: justify">For questions and discussions, a SLACK channel #nprg041-cpp-english was created for this course on mff-parg.slack.com.
You need an invite-link to join this SLACK workspace - the link is placed at the SIS Notice-board related to NPRG041, accessible to all logged-on SIS users.
</p>
......@@ -80,7 +82,7 @@
<td width="49%" valign="top">
<h3>Distanční výuka</h3>
<p style="text-align: justify">Distanční výuka bude probíhat primárně na platformě zoom.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify; color: darkred">
Přednášky budou probíhat v rozvrženém čase (úterý 14:00) pod zoom ID <a href="https://cesnet.zoom.us/j/96691563912">96691563912</a>.
Zoom passcode je uveden na Nástěnce předmětu v SISu (pro přihlášené uživatele).
Přednášky budou nahrávány, odkazy na nahrávky budou umístěny v sekci Průběh přednášky níže.
......@@ -91,7 +93,7 @@
<table class=brdr>
<tr>
<td class=brdr><a href="http://e-x-a.org/mff/cpp20">Út 12:20 Kratochvíl</a></td>
<td class=brdr></td></tr>
<td class=brdr><a href="https://cesnet.zoom.us/j/99909474901">99909474901</a></td></tr>
<tr>
<td class=brdr>Út 15:40 Husák</td>
<td class=brdr></td>
......@@ -113,6 +115,9 @@
<td class=brdr><a href="https://cesnet.zoom.us/j/98175502606">98175502606</a></td>
</tr>
</table>
<p style="text-align: justify; color: darkred">
Zoom passcode je shodný s přednáškou - uveden na Nástěnce předmětu v SISu (pro přihlášené uživatele).
</p>
<p style="text-align: justify">Pro účely dotazů (a odpovědí) na témata probíraná na přednášce a na cvičeních jsou vytvořené kanály
na parg-mff.slack.com</a>. Odkaz na přihlášení je v modulu SISu Nástěnka.
Tyto kanály budou používány i pro hromadná oznámení, proto je doporučeno se přihlásit a kanály určené pro vaše předměty/skupiny sledovat.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment