Commit 30496cc4 authored by Zavoral Filip RNDr. Ph.D.'s avatar Zavoral Filip RNDr. Ph.D.
Browse files

slack invitation removed

parent be51be02
......@@ -104,8 +104,8 @@
</tr>
</table>
<p style="text-align: justify">Pro účely dotazů (a odpovědí) na témata probíraná na přednášce a na cvičeních jsou vytvořené kanály
na slacku <a href="https://join.slack.com/t/parg-mff/shared_invite/zt-htymkg1d-SUh9MuiWTGY8Xa1TXOF53Q">parg-mff.slack.com</a>.
Tyto kanály budou používány i pro hromadná oznámení, proto je důrazně doporučeno se přihlásit a kanály určené pro vaše předměty/skupiny sledovat.
na parg-mff.slack.com</a>. Odkaz na přihlášení je v modulu SISu Nástěnka.
Tyto kanály budou používány i pro hromadná oznámení, proto je doporučeno se přihlásit a kanály určené pro vaše předměty/skupiny sledovat.
</p>
</td>
</tr>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment